فعالیت ها

حوزه های کاری فارغان پوهنحی کمپیوترساینس:

 فارغان این پوهنحی در طول چهار سال تحصیلی خویش  توانای طراحی و ساخت سیستم های معلوماتی و نرم افزار های مرتبط به آن ،‌حفاظت از دیتا و دیتابیس ، طرح و پلان ریزی ساختارهای زیربنایی آی تی، تجهیزات و خدمات مختلف دستگاههای سرویس دهنده شبکه‌های کمپیوتری، برنامه نویسی و اتومات سازی مربوط به شبکه‌های کمپیوتری و پلان ریزی و تأمین امنیت اطلاعات و سیستمهای کمپیوتری درسازمانهای مختلف و ادارات دولتی غیر دولتی ، تولید و مدیریت نرم افزارهای کمپیوتری  دارند