دیپارتمنت فزیک

دیپارتمنت فزيك در چوکات پوهنحئی تعلیم و تربیه یکی ازاساسی ترین دیپارتمنت ها بوده است که از آوان تأسیس دارالمعلمین اساسی در سال های1336- 1338هـ ش در این نهاد آموزشی بوده ومضمون فزيك  درکنار دیگر مضامین تدریس شده است . در سال 1351هـ ش که دارالمعلمین اساسی به دارالمعلمین عالی یامؤسسۀ عالی تربیه معلم ارتقأ نمود.

در سال 1365هـ ش با ارتقأ موسسۀ عالی تربیه معلم به انستیتیوت پیداگوژی؛ این دیپارتمنت دركنار ریاضی نيز فعاليت داشت . درسال 1382هـ ش که اصلاحات دروزارت تحصیلات عالی آغاز گردید، این انستیتیوت در قالب پوهنحئی تعلیم و تربیه، به پوهنتون عمومی هرات پیوست و دیپارتمنت فزیک در چوکات پوهنحئی تعلیم و تربیه از آن زمان الی سال 1393 به فعالیت های خویش ادامه داد.

درسال 1393 هـ ش دیپارتمنت فزیک، براساس پیشنهاد استادان دیپارتمنت و تأئیدی شورای علمی پوهنحئی تعلیم وتربیه، شورای علمی پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی؛ به يك دیپارتمنت مستقل يعني از رياضي جدا گرديد. و اینک اين دیپارتمنت فعاليت هاي خويش را در چوكات پوهنحئی تعلیم و تربیه به نحوه احسن انجام ميدهد و استادان اين دیپارتمنت اين مسوليت خويش را افتخارانه انجام ميدهند و سعي ميكنند تا بتوانند جوانان صادق را به جامعه افغانستان تقديم كنند .

اهداف و رسالت دیپارتمنت فزیک

ایجاد یک برنامه تدوین شده و مشخص به منظور افزایش آگاهی و رضایت اعضای دیپارتمنت و محصلان از روند فعالیت های جاری و توسعه دیپارتمنت توسط اعضای علمی دیپارتمنت.

تدوین و تصریح آئین نامه ها وپلانهای داخلی فعالیت های دیپارتمنت در زمینه های اداری، آموزشی و تعلیمی، تحقیقاتی وپژوهشی و خدمات تخصصی.

اهداف علمی دیپارتمنت فزیک

سویۀ تحصیلی استادان خود را به مقاطع ماستری و دوکتورا ارتقأ ببخشد.

همكاري با ساير دیپارتمنت ها و تدريس مضمون مربوط به فزيك و كا مپيوتر ساينس