دیپارتمنت خاکشناسی

دیپارتمنت خاکشناسی، پوهنحی زراعت، پوهنتون هرات در میزان 1392 توسط وزارت محترم تحصیلات عالی به اساس پیشنهاد پوهنحی زراعت برای ایجاد این دیپارتمنت با در نظر داشت ضرورت جامعه به افراد تحصیل کرده در ین رشته، منظور شد. در سال 1393 کدر علمی این دیپارتمنت جذب و کار های مقدماتی از قبیل تهیه لکچر نوت و کریکولم درسی انجام شده و از سال 1394 بدینسو این دیپارتمنت شروع به فعالیت نموده است.

اهداف دیپارتمنت خاکشناسی

 1. تربیه کارشناسان فنی و مسلکی در بخش خاکشناسی.
 2. بالابردن مهارت های فنی و مسلکی محصلان در رشته مربوط.
 3. ظرفیت سازی در مورد استفاده اقتصادی از زمین های زراعتی.
 4. بالا بردن مهارت های تجزیه و انلایز خاک و آب
 5. ظرفیت سازی در بخش استفاده درست از خاکهای زراعتی و انتخاب نباتات بر اساس حاصلخیزی خاک
 6. ترویج اهمیت تجزیه خاک قبل از کشت نبات در بین دهاقین
 7. ظرفیت سازی در مورد استفاده مناسب از کود های کیمیاوی و عضوی
 8. تربیه افراد مسلکی در بخش های ورمی کمپوست (کرم های زمینی)، بایوآب و استفاده از مایکروازگانیزم های مفید برای بالا بردن حاصلخیزی خاک
 9. مهیا ساختن امکانات تجزبه لابراتواری خاکهای زراعتی و مشاوره در مورد استفاده بهینه از خاکهای زراعتی آنها
 10. تهیه نقشه های حاصلخیزی خاکهای هرات با استفاده از سیستم GIS
 11. تحقیقات روی خاکهای هرات(تعیین پروفایل ها و طبقه بندی خاکها)

امکانات موجوده دیپارتمنت خاکشناسی

 • لابراتوار مجهز
 • فارم تحقیقاتی

آینده شغلی محصلین دیپارتمنت خاکشناسی

فارغ التحصیلان دیپارتمنت خاکشناسی میتوانند در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و یا در ریاست های زراعت در ولایت، وزارت انکشاف دهات و ریاست های ولایتی آن، ریاست محیط زیست، پوهنحی های زراعت، پوهنتون های مختلف، انستیتوت شرکت و موسسأت زراعتی و بلاخره میتوانند بصورت شخصی لابراتوار های تجزیه و انلایز آب و خاک را تأسیس نموده و امرار معیشت نمایند.