پروسه داوطلبی قرطاسیه باب سال مالی 1400

hu_admin
""

Publish Date

Closing Date

نمبر قرار داد: (MOHE- HU/G/008/1400

پوهنتون هرات ازتمام داوطلبان واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (تهیه و تدارک قرطاسیه باب) مورد نیاز شعبات اداری و پوهنحی های مختلف این اداره اشتراک نموده ونقل چاپ و مهر شده شرطنامه را بطور رایگان بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرجات شرط نامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات عامه بطور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل ازظهر یوم چهار شنبه مورخ 1400/1/4 به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات منزل دوم تعمیر ریاست پوهنتون هرات ارائه نمایند.

آفر دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ 215770 افغانی به صورت پول نقد و یا ضمانت بانکی با اعتبار بوده و جلسه آفر گشائی به ساعت 10 قبل از ظهر یوم چهار شنبه مورخ 1400/1/4 درمدیریت عمومی تهیه و تدارکات واقع تعمیر ریاست پوهنتون هرات برگذار میگردد.