فعالیت ها

فارغان دیپارتمنت جامعه شناسی پس از فراغت میتوانند در حوزه های تحقیقات اجتماعی، بحث های اجتماعی، مطالعات اجتماعات، تحلیل اطلاعات، مددکاری اجتماعی، بررسی مسائل اجتماعی، انجام فعالیت های اجتماعی، مدیریت بحران ها، نویسندگی، برنامه ریزی اجتماعی و طرح برنامه های اجتماعی کار کنند.