فعالیت ها

حوزه کاری (دیپارتمنت ها)

مضمون بیولوژی  یک مضمون کلیدی در مکاتب معارف میباشد، بناً فارغان این رشته ضمن اینکه مضامین اساسی بیولوژی  را فرا میگیرند، مضامین مسلکی تعلیم و تربیه از قبیل روانشناسی، میتود عمومی تدریس، و میتود تدریس بیولوژی  را نیز آموزش میبینند. پس فارغان ان رشته بحیث معلیمن مسلکی در چوکات معارف کشور وظایف را انجام میدهند. بر علاوه این فارغان میتوانند در ساحات کارات عملی یعنی لابراتوار های فابریکات صنعتی بدلیل آموزش بیوشیمی ، میکروبیولوژی ، اکولوژی و اناتومی وفزیولوژی بدون دغدغه کار نمایند

مضمون کیمیا یک مضمون کلیدی در مکاتب معارف میباشد، بناً فارغان این رشته ضمن اینکه مضامین اساسی کیمیا را فرا میگیرند، مضامین مسلکی تعلیم و تربیه از قبیل روانشناسی، میتود عمومی تدریس، و میتود تدریس کیمیا را نیز آموزش میبینند. پس فارغان ان رشته بحیث معلیمن مسلکی در چوکات معارف کشور وظایف را انجام میدهند. بر علاوه این فارغان میتوانند در ساحات کارات عملی یعنی لابراتوار های فابریکات صنعتی بدلیل آموزشی کیمیای تحلیلی توصیفی و مقداری، کیمیای فزیکی، کیمیای عضوی بدون دغدغه کار نمایند. البته فارغان موصوف در لابراتوار های تشخیص مواد و تعین مقدار شان متخصص موفقی میباشند.

فارغان این رشته مانند سایر فارغان پوهنحئی تعلیم و تربیه، میتوانند به عنوان معلمان مسلکی در وظیفۀ مقدس آموزگاری ایفای وظیفه نمایند؛

فارغان رشتۀ ریاضی به دلیل همخوانی رشتۀ تحصیلی شان با حوزه های کاری یک تعداد از ادارات دولتی مانند

الف: ریاست معارف وتربیه معلم

ب: مستوفیت

ج: بانک ها

د: اطاق های تجارت

فارغ التحصیلان این دیپارتمنت میتوانند در ساحات زیر اشتغال نمایند:

مکاتب دولتی و خصوصی (مشاور آموزشی)

دیپارتمنت صحت روانی ریاست صحت عامه (مشاور روانی)

کلنیک های صحت روانی

کلنیک های طبی (مشاوره قبل و بعد از تداوی)

آزمایشگاه های روان شناختی

قابل تذکر است که فارغان این رشته میتوانند به شکل مستقل و شخصی با اخذ جواز میتوانند مرکز مشاوره باز نموده، برای ملت خویش خدمت نمایند.