دیپارتمنت ریاضی

اهداف دیپارتمنت ریاضی قرار ذیل می باشد.

 1. آشنایی محصلان با ریاضیات جدید
 2. اهمیت و رول ریاضی در همه بخش های علوم طبیعی و علوم اجتماعی
 3. جایگاه ریاضی در جامعه و در جهان
 4. تعیین جایگاه که می گویند ریاضی ملکه علوم و کلید علوم است
 5. پرورش تفکر علمی به وجود آوردن روش استدلال وتفکر منطقی و ایجاد آفرینش های فکری
 6. نقش بنیادی ریاضیات در پیشرفت علوم وفنون مورد پذیرش همگان است،چون امروزه فراگیری هر علم و فن بدون فراگیری ریاضیات ویژه آن علم امکان پذیر نیست.
 7. تربیه متخصصین متعهد،وطن دوست،وظیفه شناس، با احساس و مسئولیت پذیر
 8. تربیه متخصصین ریاضی برای تحقیقات در ساحه های مختلف مطابق به نیازمندی جامعه
 9. تربیه متخصصین ریاضی برای مراکز ساینسی و مکاتب وزارت معارف
 10. ایجاد فضای مناسب علمی و اکادمیکی که محصلان به صورت آزادانه  و دموکراتیک بتوانند تبادل نظر کرده و بحث نمایند و هم انتقاد کرده و انتقاد پذیر باشند.
 11. فراهم سازی زمینه های مساعد برای ارتقاء ظرفیت علمی استادان و محصلان مطابق به نیازمندی جامعه در شرایط کنونی
 12. تطبیق و عملی کردن کوریکولم درسی که مورد تایید ریاست انسجام اکادمیکی وزارت تحصیلات قرار داشته و نیازمندی جامعه را مطابق به شرایط روز جهان براورده سازد.
 13. سعی و تلاش کردن برای تقویت بخشیدن رابطه با پوهنتون های آلمانی که در راستای اکادمیکی و تجهیزات از طرف DAAD  مساعدت می گردد .
 14. تقویت و ایجاد رابطه های علمی و اکادمیکی با پو هنتون های کابل ، ننگرهار و مزار شریف
 15. تلاش خواهد شد تا مطابق به لوایح،مقررات و قوانین  وزارت تحصیلات عالی زمینه های جذب همکاری با موسسات و نهاد های علمی و اکادمیکی داخلی و خارجی مساعد گردد.
 16. مساعد ساختن زمینه تحصیلی مطابق به معیار های روز برای استادان
 17. باتمام قوت تلاش خواهد شد تا مطابق به پلان استراتیژیکی ملی پوهنحی ،پوهنتون هرات و وزارت تحصیلات عالی اقدامات عملی برداشته شود
 18. هدف تربیتی :  تربیه توان های ذهنی و فکری محصلان و ایجاد نظم فکری در انسان
 19. هدف تعلیمی یا اموزشی: تکنیک های محاسبه مورد نیاز محصل در پوهنحی و خارج از آن
 20. هدف فرهنگی: آشنایی محصلان با ریاضی به عنوان بخشی از فرهنگ و اندیشه بشری. چون علم ریاضی بخش مهمی از فرهنگ جهان است.
 21. هدف عاطفی: یادگیری ریاضی ، موجب فعالیت های ذهنی و تقویت حس کنجکاوی و نیز حس ظرافت ادراک می شود.
 22. تشویق و ترغیب محصلان به ریاضیات ،چون ریاضیات عالیترین دستاورد فکری و اصلی ترین ابداع بشری است.

زمینه های کاری فارغان دیپارتمنت ریاضی

1) تدریس در لیسه ها

2) جذب در کادر های علمی پوهنتون های دولتی و خصوصی

3) جذب در بخش های محاسباتی مانند حسابداری درادارات دولتی وغیر دولتی

4) جذب در بانک ها

5) جذب در موسسه های غیر دولتی

6) جذب در شرکت های مخابراتی

7) بلند بردن سطح علمی در داخل و خارج در ریاضیات،در اقتصاد و در اینجینری

8) در صورت عدم علاقه به تدریس و کار های علمی می توان در بخش های خصوصی کار و فعالیت کرد.

9) عضویت در هیئت های مسئول چاپ ونشر یا اصلاح سازی کتب یا مقاله های علمی در رشته ی مورد نظر در انتشارات.