حوزه های کاری فارغان این پوهنځی

فارغان دیپارتمنت های مختلف این پوهنځی می‌توانند در بخش های اداره ها و نهاد های دولتی و خصوصی اطلاعات وفرهنگ، حفظ میراث های فرهنگی، مراکز تحقیقات علمی، ادبی و فرهنگی، اکادمی علوم افغانستان، مراکز تألیف، ترجمه، تصحیح متون ادبی به زبان های فارسی دری، انگلیسی، عربی ، آلمانی و پشتو کار وفعالیت نمایند. همچنان فارغان این پوهنځی در رشته های مربوطۀ شان بحیث نظریه پردازان ادبی، شاعران وداستان نویسان ماهر ایفای وظیفه نمایند و در تحولات ادبی وفرهنگی زبان های رایج کشور وزبان های خارجی نقش قابل ملاحظه ای را ایفا نمایند.

      اکثر فارغان این پوهنځی کارشناس های فرهنگی، زبانی وادبی بوده میتوانند که در برنامه های تحقیقاتی که از طرف دولت یا نهاد های ملی وبین المللی راه اندازی می‌شود، سهم فعال و ارزنده ای گرفته می‌توانند. هم چنان در قسمت ترجمۀ آثار ادبی و غیر ادبی  توانایی های لازم را فارغان این پوهنځی خواهند داشت. نظر به نیاز وضرورت های علمی معارف افغانستان بعضاً ازین فارغان به عنوان آموزگار خصوصاً در ادبیات عربی و ادبیات پشتو همکاران خوبی به بخش معارف کشور هم بوده می‌توانند.