تماس با ما

34.348158085644, 62.201511369533

معلومات برای تماس

هرات
+93402253399
herat-uni@hu.edu.af