باغداری

دیپارتمنت باغداری درسال 1383 در چوکات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات شروع به فعالیت نمود. هدف از تاسیس این دیپارتمنت تربیه و آموزش افراد به فن و علم باغداری به طور تخصصی با در نظرداشت معیار های علمی این رشته می باشد. همه ساله محصلان زیادی به این دیپارتمنت معرفی گردیده بعد از فراگیری دروس نظری و عملی فارغ التحصیل و تقدیم به جامعه زراعتی کشور می شوند. این دیپارتمنت با داشتن کاریکولم تجدید شده درسی تدریس مضامین مختلف را در ساحه باغداری از جمله میوه جات ، سبزجات ، گلها ، نباتات زینتی به صورت نظری و عملی به پیش می برد.

موجودیت گلخانه های سبزیجات فصل گرم و سرد ، گلخانه ای پرورش گلهای زینتی ، گلخانه های تونل پلاستیک، فارم تحقیقی زعفران به مساحت 200 متر مربع ، فارم پرورش میوه جات خسته سنگی ها  و لابراتوار از جمله امکانات دیپارتمنت باغداری می باشد.

اهداف دیپارتمنت باغداری

1.تربیه کارشناسان و متخصیصین فنی و مسلکی در رشته باغداری

2.آشنائی محصلان با سیستم های نوین کشت و پرورش نباتات باغی

3. تجدید نمودن مواد درسی مطابق به نصاب درسی با در نظر داشت تحقیقات علمی

4. افزایش تحقیقات علمی در ساحه باغداری به خاطر افزایش کمیت و کیفیت محصولات باغی.

5.ترویج و توسعه سیستم های کشت و پرورش نباتات باغی در بین جامعه

6.معرفی تکنالوژی مناسب در قسمت جمع آوری ، پروسس ، بسته بندی ، سورت و استندرد محصولات باغی

7.معرفی روش های مناسب کاشت ، داشت و برداشت نباتات باغی

8.تولید محصولات مرغوب باغی از نگاه کمی و کیفی

9.وقایه محصولات باغی از امراض و آفات

10.بالا بردن مهارت های فنی و مسلکی محصلان در رشته مربوطه

11. تحقیق و کاربردی ساختن علوم باغی

13.ارائه خدمات و دادن مشوره های لازم علمی برای دهاقین و سرمایه گذاران علاقمند به انکشاف باغداری جهت رشد و انکشاف هر چه بیشتر این رشته علمی.

14. انکشاف رشته های مختلف باغداری به صورت اختصاصی

15. شناسائی ورایتی های مختلف محلی محصولات باغی و توسعه کشت و پرورش آنها با در نظر داشت معیارهای علمی.

16. جستجوی مشکلات جامعه زراعتی کشور و یافتن راه حل های مناسب برای آن

17. جایگزین نمودن زراعت عصری به جای زراعت عنعنوی

18. ارائه مشوره های علمی برای تاسیس سردخانه های محصولات باغی

 

امکانات فارم و لابراتوار دیپارتمنت باغداری

1.گلخانه های سبزیجات فصل گرم و سرد:

دیپارتمنت باغداری دارای دو باب گلخانه های سبزیجات فصل گرم و سرد بوده که مساحت هر کدام 600 متر مربع می باشد. درین گلخانه ها همه ساله سبزیجات فصل گرم  وسرد پرورش داده می شود. محصلان و استادان در مدیریت پرورش سبزیجات مذکور سهم فعال دارند.

موجودیت گلخانه های مذکور در فعالیت های علمی و تحقیقی استادان و همچنان در افزودن تجارب عملی محصلان اثر مستقیم داشته طوریکه همه ساله محصلان این رشته به کشت و پرورش سبزیجات باغی از مراحل کاشت تا برداشت به صورت علمی و عملی مهارت لازم  را کسب می نمایند. خیار درختی  و رومی درختی از جمله محصولات مهمی بوده که از مدت دو سال بدینطرف کشت و پرورش آن در گلخانه های مذکور آغاز شده است و تا حال تعداد زیادی از محصلان تجارب علمی و عملی را در زمینه کسب نموده اند.

2.گلخانه های پرورش گلهای زینتی

موجودیت یک باب گلخانه پرورش گلهای زینتی از جمله دیگر امکانات این دیپارتمنت محسوب می گردد. در گلخانه مذکور حدود50 نوع گلهای زینتی تحت کشت و پرورش قرار دارد. بذر ، قلمه گیری ، شاخه بری ، شکل دهی ، تزئین ، طرح و دیزاین پارکهای تفریحی از جمله

فعالیت های عملی می باشد که از طریق اینگلخانه به کمک محصلان تحت نظارت مستقیم استادان دیپارتمنت باغداری صورت می گیرد.

3. فارم زعفران

دو قطعه فارم زعفران به مساحت 500 متر مربع از مدت 5 سال بدینطرف تحت کشت و پرورش قرار دارد. استادان و محصلان در پرورش این محصول با ارزش سهم فعال دارند. فعالیت های عملی چون کود دهی ، خویشاوه نمودن ، جمع آوری گل زعفران ، پروسس و خشک نمودن زعفران از جمله فعالیت های است که در مزرعه زعفران انجام می شود.

4.فارم میوه جات خسته سنگی

مساحت این فارم یک جریب می باشد. این فارم دارای میوه جات خسته سنگی چون زردآلو و آلو می باشد. کار های عملی شناخت خصوصیات بوتانیکی درختان، تربیت و شاخه بری ، کود دهی ، آبیاری و سایر فعالیت های لازم جز برنامه های عملی می باشد که درین ساحه صورت می گیرد.

5.پرورش تاک انگور

به تعداد 300 نخ تاک انگور در حاشیه فارم علمی و تحقیقی پوهنحی زراعت جز بخش های عملی دیپارتمنت باغداری بوده که این دیپارتمنت فعالیت های عملی لازم را بالای آن عملی می نماید. محصلان درین بخش نیز سهم فعال داشته طوریکه همه ساله کارهای عملی را به خاطر بالای رفتن سطح آگاهی شان در پرورش تاک نگور انجام می دهند.