اعلان کادرعلمی پوهنحی کمپیوترساینس

hu_admin

1-  پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (دیتـابس) کُد(28-32-B3-15-01-05) تعداد (یک) بست، دیپارتمنت (دیتابس) کُد(28-32-B3-15-01-09) تعداد (یک) بست، دیپارتمنت (نتورک) کُد(28-32-B3-15-02-02) تعداد (یک) بست، دیپارتمنت (نتورک) کُد(28-32-B3-15-02-03) تعداد (یــــــک)، دیپارتمنت (ســــــافت‌ویرانجینرینــــگ) کُد(28-32-B3-15-03-02) تعداد (یک) بست، دیپارتمنت (سافت‌ویرانجیرینگ) کُد(28-32-B3-15-03-04) تعداد (یک) و دیپارتـــــمنت (سافت‌ویر انجیرینگ) کُد (28-32-B3-15-03-05) تعداد (یک) بست را برای بار دوم  در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.
منابع سافت ویر انجینرینگ:
1.  Introduction to Programming 1 and Introduction to Programming 2(OOP) – > Java How to program early object by Harvey Deitel and Paul Deitel (chapters 1 to 10)
2.  Fundamental of Database system -> Fundamental of Database system (7th edition) by Ramez Elmasri (chapters 1,2,3,5,6,7,8,9,11)
3.  Algorithm and Data Structure -> data structure and algorithm in java (2nd edition) by robert lafore (chapters 1,2,3,4,5,6,7,811,12)
4.  Operating system -> Operating Systems: Internals and Design Principles by William Stallings (chapters 1 to 8)
5.  Computer Networks -> Computer Networks (5th Edition) by Andrew Tanenbaum (chapters 1,2.1-2.3,4.3,4.4,4.8,5.6)
6.  Software engineering 1 and software engineering 2 -> software Engineering by Ivan Marsic (whole book)
7.  Web engineering 1 and web engineering 2 -> Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5 by Robin Nixon (whole book)
8.  HCI - Human–Computer Interaction (3rd Edition) by Alan Dix (chapters 1-9)
9.  Advanced Java -> Java How to program early object by Harvey Deitel and Paul Deitel (chapters 11 - 16, 20, 23-24)
10.  Software Architecture -> Software Architecture: Foundations, Theory, and Practice Book by Eric Dashofy (chapter 1 to 12)
منابع دیتابس:
1-  Introduction to Programming 1 and Introduction to Programming 2(OOP) – > Java How to program early object by Harvey Deitel and Paul Deitel (chapters 1 to 10)
2-  Fundamental of Database system -> Fundamental of Database system (7th edition) by Ramez Elmasri (chapters 1,2,3,5,6)
3-  Algorithm and Data Structure -> data structure and algorithm in java (2nd edition) by robert lafore (chapters 1,2,3,4,5,6,7,811,12)
4-  Operating system -> Operating Systems: Internals and Design Principles by William Stallings (chapters 1 to 8)
5-  Computer Networks -> Computer Networks (5th Edition) by Andrew Tanenbaum (chapters 1,2.1-2.3,4.3,4.4,4.8,5.6)
6-  Data Warehousing and Data Mining-> Edited By Sartaj Singh (chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11)
7-  Web engineering 1 and web engineering 2 -> Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5 by Robin Nixon (whole book)
8-  HCI - Human–Computer Interaction (3rd Edition) by Alan Dix (chapters 1-9)
9-  Building a responsive web application with the MVC PHP framework -> (whole book)
10-  Advanced Database system Concept-> Fundamental of Database system (7th edition) by Ramez Elmasri (chapters 7,8,9,11)
منابع نتورک
1.  Introduction to Programming 1 and Introduction to Programming 2(OOP) – > Java How to program early object by Harvey Deitel and Paul Deitel (chapters 1 to 10)
2.  Fundamental of Database system -> Fundamental of Database system (7th edition) by Ramez Elmasri (chapters 1,2,3,5,6,7,8,9,11)
3.  Algorithm and Data Structure -> data structure and algorithm in java (2nd edition) by robert lafore (chapters 1,2,3,4,5,6,7,811,12)
4.  Operating system -> Operating Systems: Internals and Design Principles by William Stallings (chapters 1 to 8)
5.  Computer Networks -> Computer Networks (5th Edition) by Andrew Tanenbaum (chapters 1,2.1-2.3,4.3,4.4,4.8,5.6)
6.  Software engineering 1 and software engineering 2 -> software Engineering by Ivan Marsic (whole book)
7.  Web engineering 1 and web engineering 2 -> Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5 by Robin Nixon (whole book)
8.  HCI - Human–Computer Interaction (3rd Edition) by Alan Dix (chapters 1-9)

Rafiq Amiri, [5/24/2023 2:33 PM]
9.  Advanced Java -> Java How to program early object by Harvey Deitel and Paul Deitel (chapters 11 - 16, 20, 23-24)
10.  Software Architecture -> Software Architecture: Foundations, Theory, and Practice Book by Eric Dashofy (chapter 1 to 12)

بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست های‌ مذکور را از تاریخ 3/11/1444 الی 18/11/1444 به اعلان سپرده ممنون سازید.
واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا درخواست‌هاي خود را الی مدت 15 روز به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۱۱
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ساینس

 پوهنځی (ساینس) دیپارتمنت (کیمیا) کُد (28-32-B3-14-03-03) تعـــــداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.
منابع کیمیا
1-شیمی عمومی (1) چارلزمورتیمر، 2- شیمی عمومی (2) . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۱۰
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ژورنالیزم

پوهنحی (ژورنالیزم و ارتباطات جمعی) دیپارتمنت (روابط عمومی) کُد (28-32-B3-18-02-02) تعداد (یک) بست و دیپــــارتمنت (روابط عمومی) کُد (28-32-B-18-02-03) تعداد (یک) بست برای  بار اول  در . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۹
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ادبیات وعلوم بشری

پوهنځی (ادبیات وعلوم بشری) دیپارتمنت (انگلیسی) کُد(28-32-B3-09-02-11) تعداد (یک) و دیپارتمنت (انگلیسی) کُد(28-32-B3-09-02-13) تعداد (یک) برای بار سوم در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منا . . .

بازگشت به اطلاعیه ها