آمریت تحصیلات عالی فوق لیسانس

آمریت تحصیلات عالی فوق لیسانس (ماستری و دوکتورا) به اساس حکم شماره (1085) مورخ 8/6/1397 مقام محترم عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری طرح تشکیل سال مالی 1397 وزارت محترم تحصیلات عالی در معاونیت علمی پوهنتون هرات ایجاد گردیده است. به تاسی از حکم شماره (9205) مورخ 2/12/1397مقام محترم وزارت تحصیلات عالی، پوهنمل دوکتور پرویز احمد ولیزاده استاد دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد منحیث آمر تحصیلات عالی فوق لیسانس پوهنتون هرات تعیین گردیده است.

برنامه های ماستری ریاست پوهنتون هرات

برنامه ماستری اداره تجارت                                                           جهت دریافت معلومات بیشتر کلیک نمائید

برنامه ماستری زبان و ادبیات فارسی                                               جهت دریافت معلومات بیشتر کلیک نمائید

اهداف:

اهداف اصلی ایجاد این آمریت فراهم ساختن تسهیلات، هماهنگی، نظارت از تطبیق مقررات، لوایح مربوط به برنامه های ماستری در پوهنتون هرات می باشد.

وظایف:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه به منظور دستیابی به اهداف پیشینی شده.
 2. نظارت از تطبیق قوانین، مقررات و لوایح مربوط به برنامه های فوق لیسانس.
 3. نظارت و کنترول از بخش های مختلف برنامه های فوق لیسانس به منظور بهبود کیفیت برنامه های درسی و کریکولم.
 4. بررسی منظم از پروسه درسی برنامه های فوق لیسانس پوهنحی ها.
 5. نظارت از امور امتحانات بخش ماستری پوهنحی ها جهت اطمینان از پروسه شفاف امتحانات.
 6. رهنمائی و نظارت از امور دفاع تیزس محصلان دوره ماستری پوهنحی ها.
 7. نظارت از امور توزیع دیپلوم، ترانسکرپت و کارت هویت به منظور ایجاد سیستم دقیق و عادلانه.
 8. نظارت از حفظ و نگهداری اسناد معتبر محصلان دوره ماستری جهت ایجاد سیستم معلوماتی.
 9. نظارت از امور تقسیم اوقات درسی و امتحانات به منظور نظم و دسپلین و هماهنگی میان پوهنحی ها.
 10. نظارت از امور مربوط به فراغت محصلان برنامه های فوق لیسانس مطابق به طرزالعمل.

     بورد تحصیلات عالی فوق لیسانس

به منظور بررسی و نظارت از فعالیت، کیفیت و تطبیق برنامه های فوق لیسانس، بورد تحصیلات عالی فوق لیسانس در سطح پوهنتون هرات به ترکیب ذیل ایجاد گردیده است:

 1. پوهنمل توفیق سرور زاده معاون علمی (رئیس بورد)
 2. پوهندوی دوکتور محمد داود منیر عضو کمیته ماستری ادبیات فارسی دری (عضو بورد)
 3. پوهندوی دوکتور محمد داود تیموری عضو کمیته ماستری اداره تجارت (عضو بورد)
 4. پوهنمل دوکتور پرویز احمد ولیزاده آمر تحصیلات عالی فوق لیسانس (منشی و عضو بورد)

وظایف بورد:

 1. رسیدگی به مشکلات و نیازمندی های برنامه های ماستری در پوهنتون هرات.
 2. نظارت از تطبیق قوانین، مقررات معیار های علمی در رابطه با برنامه های فوق لیسانس.
 3. تامین هماهنگی و تشریک مساعی میان برنامه های تحصیلات عالی فوق لیسانس با شورای علمی پوهنتون.
 4. ارائه گزارش در اخیر هر سمستر از فعالیت ها و ضعیت برنامه های فوق لیسانس به شورای علمی پوهنتون.
 5. بررسی پیشنهادات کمیته برنامه های فوق لیسانس و اتخاذ تصامیم لازم در مورد.
 6. بررسی برنامه های انکشافی سالانه و دراز مدت برنامه های ماستری و اتخاذ تصامیم لازم در مورد.
 7. بررسی و نظارت از فعالیت، کیفیت و تطبیق برنامه های فوق لیسانس و ارائه گزارش آن به کمیسیون تحصیلات عالی و شورای علمی پوهنتون.

شرایط عمومی پذیرش در برنامه های ماستری پوهنتون هرات:

 1. داشتن سند تحصیل لیسانس در عین رشته یا مرتبط به آن.
 2. تسلط به یکی از زبان های معتبر بین المللی.
 3. سپری نمودن موفقانه امتحان شمولیت.
 4. داشتن شصت و پنج فیصد اوسط نمرات دوره لیسانس یا معادل آن.

آمر تحصیلات عالی فوق لیسانس پوهنتون هرات: پوهنمل دوکتور پرویز احمد ولیزاده

شماره تماس دفتر:    2258315       

ایمیل آدرس:       gradp.hu@gmail.com       &            graduate@hu.edu.af    

آدرس:  ریاست پوهنتون هرات، منزل سوم، آمریت تحصیلات عالی فوق لیسانس