لیدلوری

د هرات پوهنتون د یومعتبر ملي بنسټ په توګه غواړي د سالم کیفیت او کمیت په ډیروالي سره دښوونو، څیړنو او دخدمتونو د وړاندي کولو له لاري په ټولو څانګو کي ډیر کړي، په اساسي او کاربردي علومو کي تکړه کادرونه وروزي تر څو دهیواد په کچه یو غوره پوهنتون وپیژندل سي.

ماموریت

د هرات پوهنتون دکار دبازار دغوښتني پراساس د ښوني، څیړني او دخدمتونو دوړاندي کولو له لاري په ټولنه کي دمتخصصو او مسلکي کادرونو په روزنه بوخت دي.