د وترنری علومو پوهنځی تاریخچه

هرات پوهنتون

وترنری علومو پوهنځی

لنډه پیژندنه:

د وترنری علومو پوهنځی په کال 1390 کی د هرات پوهنتون تر چوکات لاندی ایجاده شوه.

 

د وترنری علومو پوهنځی انګیزه درلودل د هرات پوهنتون تر چوکاټ لاندی د هرات پوهنتون د کرهنی پوهنځی تر چوکاټ لاندی د وترنری دیپارتمنت ایجاد پیل شول چی په کال ۱۳۸۱ هجری شمسی د ۲۰۰۲ میلادی کال مطابق د وقت کرهنی پوهنځی ریس په همت پیشنهاد او ایجاد شو. د یوی لسیزی تیریدو څخه وروسته او د مالداری، لبنیاتو، ماهی پالنی، مچی روزنی او د ابریشمو چونجی روزنی رشد د انکشاف د پوهیدو پر اساس د کرهنی پوهنځی تر عرصی لاندی په سیمه کی شکل و نیو، د هرات پوهنتون د ده دی چوکات ترلاند د وترنری علومو پوهنځی د جوړیدو لپاره یو لوی ګام وا خیست او د وترنری علومو پوهنځی په کال 1390 کی د هرات پوهنتون تر چوکات لاندی جوړه شوه.