وترنری علومو استراتیژیک پلان

مخینه           

د وترنری علومو پوهنځی انګیزه درلودل د هرات پوهنتون تر چوکاټ لاندی د هرات پوهنتون د کرهنی پوهنځی تر چوکاټ لاندی د وترنری دیپارتمنت ایجاد پیل شول چی په کال ۱۳۸۱ هجری شمسی د ۲۰۰۲ میلادی کال مطابق د وقت کرهنی پوهنځی ریس په همت پیشنهاد او ایجاد شو. د یوی لسیزی تیریدو څخه وروسته او د مالداری، لبنیاتو، ماهی پالنی، مچی روزنی او د ابریشمو چونجی روزنی رشد د انکشاف د پوهیدو پر اساس د کرهنی پوهنځی تر عرصی لاندی په سیمه کی شکل و نیو، د هرات پوهنتون د ده دی چوکات ترلاند د وترنری علومو پوهنځی د جوړیدو لپاره یو لوی ګام وا خیست او د وترنری علومو پوهنځی په کال 1390 کی د هرات پوهنتون تر چوکات لاندی جوړه شوه.

دنده (Responsibility)

            وترنری علومو پوهنځی د څارویو او انسانانو د روختیا او آسایش پرمختګ ته دی لوړو زدکړو، څیړنه، مسلکی کارونه او د خدمتونو وړاندیکول له لاری متعهد دی.

تصور یا (Vision)

دکیفی او کمی لحاظه د زدکړی کچی لوړه ول د بین المللی استانداردونو مطابق او دجامعی نیازونو په نظر کی نیولوسره د روغتیا، تولید، څارویو آسایش، د عامه روغتیا ساتنه او د وترنری خدمتونو پراختیا پر مختګ د هرات ولایت او هیواد په کچه د "ثروت حیوانی، ثروت ملی" تر شعار لاندی. د واحدی روغتیا فرهنگ ترویج او د څیړنو زمینه را منځته کول د څارویو او انسانی طب ترمنځ د هماهنګی په شکل.

اساسی ارزښتونه

          دا پوهنځی هڅه کوی تر څو هر قدم چی اخلی له هغی جملی  د نوی پوهی تعمیم او ترویج او همزمانه اکتشافات د اجتماعی او فنی اصولو له پلوه په مطابقت کی وی چی له دی لاری څخه دا پوهنځی د عالی انسانی منابعو پرمختګ او نویی تکنالوژی او د هغه پخش د مالداری د خدمت لپاره او د هرات ولایت مالدارانو جامعه او د هیواد نوری سیمی له اندازه زیاته هڅه کوی.

 1. تخصص گرائی او شایسته سالاری.
 2. تعهد او مسئولیت پذیری.
 3. ابتکار او نو آوری په تحقیقی او تحصیلی فعالیتونوکی.
 4. ته توجه په ټولو ارخونوکی او د دی پوهنځی فعالیتونه.
 5. پر ګروپی کارونو او د مرستی روحیه باندی ټینګښت.
 6. په ټولو سطحو کی پر متقابل احترام ټینګښت تاکید.

موخی (Missions)

 1. په وترنری علومو او مالداری بخشونوکی محصلانوته د مسلکی لوړرو زدکړو زمینه مهیا کول
 2. دعلمی او عملی لحاظه د متخصص نسل روزنه (لکه د هغوی د پوهی کچی لوړه ول د څارویو د ناروغیو وقایه کنترول تشخیصاوتداوی څرنګوالی)
 3. په وترنری علومو او مالداری کی د تحقیق مخته بیول او لاس ته راوړلو پر مختګ لپاره تسهیلاتو برابره ول.
 4. د دی قسم اختصاصی علومو زده کړه، پراختیا او ترویج او د هرات ولایت د کرهنی ریاست او ګاونډیو ولایتو په همکاری هغو نیازمندو دهقانانونه ته د تکنالوژی انتقالول.
 5. د هیواد په کچه د وترنری خدمتونو یو استندرد سیستم جوړه ولو لپاره مرسته.
 6. عامه روغتیا ساتلو لپاره د څارویو روغتیا تولید او هاوسوینی پر مختګ.
 7. د مرضونو د مخنیوی او خطرسازو فکتورونو ارزیابی له لاری دغذایی مصئونیت Biosecurity، Vaccinology and Therapeutic/Antimicrobial use پرمختګ لپاره مرسته.
 8. د څارویو هاسوینه او تولیدات کچی لوړه ول.
 9. د پوهنځی اجتماعی ځای ساتنه او لوړه ول.