ماموریت

د الله ج دوينا پراساس د شرعياتو پوهنځی  : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ( (التوبه: 122) دوطن او ټولنې پر وړاندې لوی  رسالت لري چې له دې جملې نه :

 • د ټولنې له اړتياو سره سم دشرعي او حقوقي علومو په برخه کې دمتخصص او متعهد ځواک چمتو کول .
 • د تحصيلی اوتعلیمي موسسو سره د دولت د پرمختيایي پلانونو په عملي کولو کې علمي همکاري .
 • د اړوخلکو له پارهد منل شوومعيارونو په رعایت کولو د تحصیلي خدمتونو د څومره والی او څرنګوالي په لوړيداکې هڅې .
 • د شریعت د عامو او کلي قواعدو په رڼا کې د نوو شرعي مسایلوداحکامو درک کول .
 • د قران کریم او نبوي سنتو پهرڼا کې دديني پوهې ترلاسه کول اوښودل.
 • علمي څيړنو تهادامه

لید لوری:

په افغانستان کې د ځلانده پوهې او دغوره اسلامي احکامو خپرولو په برخه کې په اسلامي پټو پیغامونوکې دبرابرۍ  او ځوانمردۍ روحيې ته په ټينګار یو غوره پوهنځي ته رسېدل .

بنسټيز ارزښتونه :

دشرعياتو پوهنځی دټاکلواو تدوین شوو موخو په غرض ، داسلامي ټولنې د توقعو دپوره کولو له پاره په یوسلسله  مهمو ارزښتونو تکیه کړې  او دا ارزښتونه یې د خپل کار په سرکې راوړي دي . مهم ارزښتونه

 • ایمان ، تعهد ، تخصص او ښايسته سالاري .
 • په تحصیلي او څېړنيزوبرخو کې نوښت.
 • د څرنګوالي په برخه کې هڅې .
 •  

تحصیلي ستراتيژۍ پورې اړونده موخې :

 • دمحصلینواو نورمتقاضيانو له پاره پهښه توګهد علميچوپړتياوې وړاندې کول .
 • دمحصلینو د استعدادنو اووړتياوود پرمختګ له پارهزمينهجوړول .
 • د استادانو دعلمي پرمختګله پاره زمينه برابرول .
 • د استادانوتهد ماسټرۍ او دکتوراپه برخه کې زمينه برابرول .
 • د پوهنځيدتحصيلی پرمختګله پارهدنوو تجهیزاتو برابرول .
 •  
 • د استادانو او محصلینو د څېړنيزو او تحلیليوړتياو د کچې لوړول .
 • د پوهنځي د څانګو پهتناسب دعلمي او څېړنيزو فعالیتونو لوړول .
 • په بېلا بېلو برخو کې څېړنيزو اړتياوو ته د ځواب ورکولو له پاره د کتابتون پراختيااو بډایي کول .
 • د پوهنځي هراستاد تهد څېړنې له پارهمناسبې فضا رامنځ ته کول .

په ټولنه کې د پوهنځي د رول ستراتيژۍ اړوندهموخې :

 •  
 • د هېواد او د نړۍ دمعتبرو اسلامي پوهنتونونو سرهددې پوهنځي د همغږۍله پارهزمينهبرابرول .
 • دهېواد په کچهد علمي او څېړنیزې همکارۍپرمختيا .
 •  د سمو لارو پراساسنوو مسایلو ته حل لارې پيداکول .
 • په هغو مسایلو کې چې صریح نصهموجوده نه وي د خلکو پوښتنو تهد دود اوشرایطوسره سم ځواب ویل .

ځانګړې موخې :

 • د قضا ، څارنوالۍ او وکالت دفاع په برخه کې د متعهدو او متخصصو کادرونو روزل .
 • د اسلامي علومو او حقوقو په برخه کې د علمي او وړکادرونو روزل .
 •  
 • د انساني علومو ، اقتصاد او اسلامي بانکدارۍ به برخه کې د نوو اندونو راټولول .
 • د حقوقو او اسلامي تمدن تاریخ په برخه کې پراخې علمي څېړنې .
 • دپوهنې بهبرخه کې د علمي کادرونو روزل .

پلانونه :

 • په ۱۳۹۶ کال کې د عقيدې او فلسفې څانګې رامنځ ته کول .
 • په ۱۳۹۷ کال کې د ځانګړې فقه او حقوقو څانګې رامنځ ته کول .
 • په ۱۳۹۸ کال کې د اقتصاد او اسلامي بانکدارۍڅانګېرامنځ ته کول .
 • په ۱۳۹۹ کال کې د فقهاو حقوق جزا څانګې رامنځ ته کول .
 • په ۱۴۰۰ کال کې د اسلاميتمدن تاریخ څانګېرامنځ تهکول .