د اینجینیري پوهنځي استراتژي پلان نچوړ:

انیجینیري پوهنځی ژمند دی، ددې هیواد کور په کور، لویشت په لویشت بیارغوونې کې د متخصص نوی ځوان نسل په چمتو کولو کې هځوي کوي. په دې کې هيڅ شک نشته، چې دا ژمنه دوې بېلابېلې بعدونه لري. لومړۍ تئوریکي یا نظري بعد دی، چې د متدودیک، لوړ استندرد ، متعبر اوسمهالو اخځلیکونو د نړیوالو تجربو سره موافق دې نسل ښوونې ته چمتو کړي.دویم مسلکي اینجینیري هغه وخت بڼه اخلي، چې باید دا چارې ورته چمتو شي. لکه علمي پروګرامونه څخه ګټه اخستل، لابراتوارنو کې چارې سرته رسول، د سیمو څخه لیدل، نظري علم څخه مرسته اخستل.

انیجینیري پوهنځی ډېرې پام ددې ځانګې نظري علومو ته دی، چې د وخت په کارونې سره نظري او علمي ښوونیزې چارې د راتلونکي نسل هڅو سره یوځای ددې هیواد بیارغونې کې ونډه اخلي.  

لیدلوري یا لړلیدونه:

            د انیجینیري پوهنځی لیدلوري تر ۱۴۰۰ ل. ل کالو پورې دادی:

            دا پوهنځي د باکیفیت او پرمختللې جوړښت، د هیواد په بیارغونې کې یو فعال غړي، د هیواد په کچه لوړوعلمي رتبو او بااستعداد ښوونکیو درلودل، مخکامې د علم او پوهې په پيدایښت او خپرولو کې، د کارکوونکي د پانګونې په برخه کې، د ځان باوراو نني همغږي ډاډمند نوم وي.

بنسټیزه ارزښتونه:

         انیجینیري پوهنځی د هغو مهمو ارزښتونو له پاره ژمند دی لاندې ډول دي:

 • مخکښې د اینجینیري پوهې، تولید او خپرولو کې.
 • د ټولنیزو اړتیاوو سره سمې د جوړښت انکشافي او پرمختګ.
 • د راکړل شوي کیفیت ( څرنګوالي ) ګنترول او څارنه.
 • شفافیت په بېلا بېلو برخو کې.
 • هرډول تبعیض څخه ډډه کول.

موخې او مقاصد:

 • د هیواد بیارغونې او پرمختیایې اړتیاوو له پاره ژمند او د متخصص نسل ښوونه او روزنه.
 • د هیواد په بیارغونې پرمختک کې فعالې ونډې اخستل او اړتیاوو سره سم د بشري ځواک ښوونه او روزنه.
 • د هیواد اړتیاوو ته ځواب ورکول له د ابو منابعو مدیریت، معدن او جیولوجي، برښنا دیپارتمنتونو بنسټ ایښودل.
 • د پوهنځي ښوونکو ظرفیت لوړوالي له پاره هځوکول.
 • د پوهنځي د کیفیت لوړوالي له پاره دایمي نندارن جوړول، د ښوونکو او زدکوونکي له پاره سیمنارونه او ورکشاپونو چمتوکول.
 • د پوهنځي لابراتوارونو فعال کول، چې له همدې طریقه اړینې ښونیزې چارې سرته ورسي.

علمی پياوړتیاوې:

پخوا وختونو کې دې پوهنځي یوازې یوه ( ودانۍ ) ساختماني ځانګه درلوده، چې بیا د امریکا هیواد هارتفورد پوهنتون تړوڼ لاسلیک شوي ددې تړوڼ یو شمېر ښوونکي د ماسټر زدکړو له پاره دې هیواد ته تللې دي او همدې تړوڼ له امله دوې ځانګې مکاترونیک او اینجینیري ( مهندسي ) بنسټ کېښودل شو او د یادونې وړ دي،چې ددې تړوڼ له مخې سل ګونې کتابونه، لابراتوارونو له پاره تجهیزات دې پوهنځي ته ډالۍ کړي دي.

د هرات اینجینیري پوهنځي او سلواکیا هیواد براتاسلوا پوهنتون ترمنځ یو بل تړوڼ لاسلیک شو، چې ددې تړوڼ یو شمېر ښوونکي د ماسټر زدکړو له پاره دې هیواد ته تللې دي. سربیره د لابراتورو په تجهیزاتو کې مهمه ونډه درلود.

د هرات اینجینیري پوهنځي او ایټالیا هیواد فلورانس پوهنتون سره یوبل تړوڼ لاسلیک دی، چې ددې تړوڼ له مخې یو شمېر ښوونکي د ماسټر زدکړو له پاره دې هیواد ته تللې دي او سربیره ددې پوهنځي په زدکړنیزي محتوا په جوړونې کې ډېره مهمه ونډه درلود.