د ساینس پوهنځی سټراتیژیک پلان لنډیز

دساینس پوهنځي لیدلوری: په څیړنیزو، علمی، پرمختیایی او تطبیقی طبیعی علومو او ریاضی بهتره علمی مرکز جوړیدل، د ټولنی د ضرورتونو پوره کول.

د ساینس پوهنځی رسالت: په مختلفوطبیعی علومو او ریاضی کی څیړنی او په دی برخه کی متخصصین روزل.

د ساینس پوهنځی ارزښتونه:

1: په ملی او اسلامی ارزښتونو باندی پابندی

2: د ټولنی په مقابل کی د پوهنځی مسئولیت او جواب ویل

3: په ورسپارل سوی دنده شفافیت او صداقت

4: د ملی سټراتیژی مطابق علمی او صنعتی پرمختګ ته ژمنتیا

5: علم د پوهی پر بنسټ رواجول

دساینس پوهنځی سټراتیژیک هدفونه

1: څیړنه او دعلم تولید په طبعی علومو او ریاضی کی

2: د تحصیلی کادرونو روزل او تربیه کول

3: د علومو تطبقول

4: د ساینس پوهنځی مدیریت، پرمختګ، لوړول او ښه کول.

 

 د ساینس پوهنځی د مسؤلینو پیژندګلوی

1: پوهنیارمیرویس کاکړ رئیس

2: پوهنیارمحمد سعیداخوندزاده معاون او د فیزیک ډیپارټمنټ سرپرست امر

3: پوهنیارفیض محمدکاکړ دکیمیا دیپارټمنټ امر

4: پوهنیارماه جبین احرار د ریاضی ډیپارټمنټ امر

5: پوهنیارالحاج محمدناصر جاهد غمی د بیولوژی ډیپارټمنټ امر

6: نویدالله اسلمی تدریسی مدیر

7: ویدا سلطانی اجرائیه مدیر

 

زموږ سره اړیکه

ټلیفون شمیره: +93(0)402250519

ایمیل: science.herat@gmail.com, science@hu.edu.af

ادرس: لیلیی تعمیر، دریم پوړ، ساینس پوهنځی هرات پوهنتون.