یک بست عضو کادرعلمی در پوهنحی حقوق!

29 مې, 2017

وهنحئی حقوق دیپارتمنت (حقوق عامه) تعداد (یک) بست برای بارنخست در سال 13966 به اعلان میسپارد.
متقاضیان باید دارای مدرک ماستری و دوکتورا باشند و درخواست¬هاي خود را سر از تاریخ 7 حمل 1396الی مدت سی روز به رياست پوهنتون هرات بسپارند.
تذکر: متقاضیان باید تذکره اصلی، ترانسکریپت نمرات،  سند ماستری و یا دوکتورا و چهار قطعه عکس با خود داشته باشند.