د کرونا ویروس د عامه پوهاوی دویم ویدیو کنفرانس

11 مې, 2020

د کرونا ویروس د عامه پوهاوی دویم ویدیو کنفرانس د هرات پوهنتون مالي او اداري معاونیت اړوند د تکنالوژی آمریت په تخنیکي مرسته د پوهنتنون په آی تي مرکز کي تر سره سو.په دغه ویدیو کنفرانس کي د نړی د متخصصینو نوي څیړنې او لاسته راوړنې د کرونا په هکله د افغانستان د ډاکټرانو سره ګډیږي تر څو د کرونا د تجرید او درملنې په روغتونو کي تري ګټه واخیستل سي. دیادوني وړ ده چيیاد ویدیو کنفرانس د افغانستان په پنځو ولایتونو کي په اوني کي دوي ورځې تر سره کیږي.​