د جرمني او استراليا سفيرانو ليدنه د کمپیوټر ساینس پوهنځی د هرات پوهنتون

07 غبرګولی, 1396

د جرمني او استراليا سفيرانو ليدنه د کمپیوټر ساینس پوهنځی د هرات پوهنتون