قرارداد اجناس اداری ومواد اعاشوی محصلین لیلیه سال 1392

29 مې, 2017

به تعقیب اعلان قبلی پوهنتون هرات درنظر دارد، اجناس اداری ومواد اعاشوی محصلین لیلیه از قبیل: حبوبات، میوه جات، سبزیجات، گوشت گاو، نان خشک، گاز جهت پخت وپز اعاشه محصلین ومحروقات زمستانی، قرطاسیه باب، رنگ باب، روغنیات، دیزل وپطرول، فلترباب، مبل وفرنیچر و چوکی برای محصلین ضرویات سال 1392 خویش را قرارداد نماید.

اشخاص وموسسات که خواهش قرارداد را داشته باشند به ریاست پوهنتون هرات واقع باغدشت کنار جوی انجیل، مقابل تخت صفر مراجعه نموده درخواست بدهند.

توزیع شرطنامه همه روزه از ساعت 8:30 صبح الی ختم رسمیات از طریق مدیریت عمومی خدمات اتاق نمبر 18 طبقه همکف پوهنتون الی تاریخ 11/11/1391 صورت میگیرد.