د ساینس پوهنځی پیژندګلوی

د ساینس پوهنځی دهرات پوهنتون یو له هغه اکاډمیکو ښوونیزو او روزنیزو د پوهنځیو څخه ده چی په 1384 د غبرګولی په میاشت د لوړو زده کړو وزارت له خوا په رسمی ډول پرانستل شوه. ددی پوهنځی درسی کاریکولم د لوړو زده کړو وزارت د کاریکولم په مطابق منظور شوی دی، چی په تخصصی ډول د نړیوالو معیارونو سره برابری لری. ددی پوهنځی درسی سیسټم د کریدیت په ډول تطبیقیږی. ددی پوهنځی د تحصیل پړاو اته سمسټره دی، چی دلیسانس په درجی او د B.Sc سند په انعام سره فارغیږی.