جشن گرفتن یکسالگی نشریه پاپیروس در دانشکده ژورنالیزم پوهنتون هرات