څانګې :

۱-دفقه او قانون څانګه

دغه علمي څانګه د شرعياتوپوهنځي دتاسيس سره سم په ۱۳۷۲ لمریز کالدیو مخکښې څانګې په توګهد علمي تجربه لرونکو کادرونو لخوایې بنسټ کېښودل شو .دغه څانګهاسلامي حقوق ، فقه ، اصول فقه ، قانون ///// او دوضعې قوانينو پرتليزهد اسلاميحقوقو سرهتر خپل پوښښلاندې راولي .

علمي موخې

 • دقضا او عدلي برخو کې د مسلکي کادرونوروزل.
 • دهېواد تحصيلي او ښوونېزو بنسټونو له پارهپهفقهي او حقوقي برخو کې دپياوړو کادرونو روزل.
 • د فقه او حقوق په برخه کې د متحصص او متعهدوقانوندانانو روزل .
 • په فقهې او حقوقي مسایلوکې د پوهو مفتيانو روزل .
 • د اسلامې فقې تر چتر لاندېد قانونيمتونو تفسيرکونکو روزل.
 • د اجرایئه بنسټونو اودعدلې وزارت له پارهپهشرعي او حقوقي علوموکې د مسلکې سلاکارانو روزل .
 • د اجرایئه بنسټونو اوبهرنيوچارو وزارت له پارهپهسیاسي فقې په برخه کې د مسلکې کارپوهانوروزل .
 • د فقې او قانون په حوزه کې دمطرحو او اساسيستونزو ، اړتياوو اوپوښتنو ته ځواب ویل .
 •  

د شرعياتو پوهنځيځانګړې موخهدټولنې دچوپړلهپارهد پوهو کادرونوروزلدي . ددې پوهنځي روزل شوي کادرونهپه عدلي سیستم ، قضایياو هېواد دپوهنې به برخهکې د چوپړتيامصروف دياو عملاًپه دې برخه کې کار کوي .

د فارغينو له پاره کاري ساحه :

عدلي او قضايي بنسټونه ، اجرایيدستګاوې ارشاد ، حج او اوقاف ، عدلیه او بهرنيو چارو ، پوهنې او لوړو زده کړو علمي کادر.

کریکولم :

مضمونونه : ټول کریډټ۱۵۱ کېږي .

د تفسير څانګه :

دا څانګه د پوهنځي له تاسیس سرهرامنځ ته شوې ده او ۱۳۷۸ کالد یو مکتوب پراساس بهدوه څانګو تفسیر او حدیثوويشل شوه .مګر تراوسه دغه دوې څانګې د فارغوڅانګو په توګهنه ګڼل کېږي ،په پام کې ده چې راتلونکې کې بهپه فارغو څانګوپه ډله کې وشمېرل شي .

د اسلامي تعلیماتو برخېتر اوسه لهزروڅخه زياتمحصلین انجونې او هلکان فارغ کړي ديچې په قضا ، اداري ، ښونيزو او دولتي موسسوکېپه مهمو بستونو کارکوي .

موخې :

علمې موخې :

 • دقضا اونوروعدلي بنسټونو پهبرخو کې د مسلکي کادرونوروزل.
 • د افراط او تفریط نهلرې د اسلامي طریقو دتحقق لپارههڅې .
 • دباارزښته میراثونو په ساتنه کې ونډه .
 • دمعاصرو عقيدتي ، فکري او قضايي شکونو رفع کول کوم چې څرګندولوته اړتيا لري.
 • په اسلامي علومو کېد افغانيټولنې دبساینې له پاره هڅې اوددې له پاره اسلامې علومو کې د علمي او مسلکي کادرونو روزنه

ښوونیزې موخې :

 • د مومن اومسلمان نسل په روزنه کې هڅې ترڅو وکولای شي اسلامي حقایق درک او په بصیرت يې بیان کړي .
 • ددې څانګې دمحصلینو لهلارې دشرعي علومو خپرول.
 • دهېواد په کچه په عدلي او قضايي چارو کې د وړو کادرونوروزل .
 • د هېواد معارف له پاره په اسلامي پوهې سمبال متخصص او متعهد نسلروزل .

مضمونونه : ددې رشتې ټول کريډت (۱۵۴) دي .

د حديث شریف څانګه :

دا څانګهپه ۱۳۷۲ لمريز کالد نوروڅانګو سره يوځای په کار پيل کړی دی.

موخې :

علمي موخې :

 • دعمده اسلامي شرعي سرچينو څخه دپعمبر ص دسنتو معرفي .
 • د رسول الله ص دسنتو په وسيله له حرافاتو څخه د اسلامي ټولنې مخنوی.
 • په ټولنه کې د پيغمبر ص د اخلاقو ټینګښت او دودول .
 • دسمو او ناسمو حديثونو ترمنځتوپير اود احاديثو سرلاري جوړول .
 • د صحابه له کړووړو اوتګلارې څخه پيروي .

ښوونېزې موخې :

 • د اسلامي پوهنتونونو له پاره د علمي کادرونو روزل .
 • د پوهنې دبرخې له پاره د متخصص ځواک روزل .
 • په عدلي او قضايي برخو کې دمتعهدو او متخصصو کادرونو روزل .
 • دمدرسو له پاره د مسلکي مدرسو روزل .

د نږدې کلونو فرعي موخې

 •  
 • درې کادرې غړي ماسټرۍ ته لېږل .
 • د فارغ کونکې څانګې په توګه دڅانګې پرمختيا .
 • د څلورو تنو استادانو جذب .
 • په کتابونو او درسي لوازمو د څانګې سمبالښت.
 • دڅانګې دکارونو له پاره ديوه مامور جذبول .

د اسلامي ثقافت څانګه :

د اسلامي ثقافت  څانګه دهرات پوهنتون دشرعياتو پوهنځي يو له لويو څانګو څخه ده .په ۱۳۷۲ کال د پوهنځي له تاسيس سره يوځای یې په کار پيل کړی دی . د غه  څانګه داوولس  استادانو په لرلو سره د پوهنتون په کچه د اسلامي ثقافت مضمونونو تدريس  پرمخ وړي .

موخې اوپلانونه يې:

 • د پوهنتون په ټولوپوهنځيو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو تدریس .
 • دیني ، ټولنیزاو اقتصادي مختلفو موضوعاتو په برخه کې د علمي څېړنو ترسره کول .
 • د ځوانانو او داسلامي نړۍ دمختلفو مذهبونو ترمنځیودبل منل اود برابرۍ کلتورخپرول .
 • د ځوانانو دینې پوښتنو ته علمي او اکادميک ځواب ویل.
 • ددينې احکامو تفسیر او بیانو ل.
 • د ځوانانوترمنځ د اسلامي کلتور پراختيا او دپرديواوغيراسلامي کلتورنو څخه یې پاکول .

مضمونونه يې:

لاندې مضمونونه دپوهنتون په کچه په ټولوپوهنځیوکې تدریسېږي .

لومړی سمستر: اسلامي نړۍ لید.

دویم سمستر : په اسلام کې دعبادت فلسفه

درېیم سمستر : په اسلام کې د اخلاقو فلسفه

څلورم سمستر : په اسلام کې سیاسي نظام

پنځم سمستر : په اسلام کې ټولنیز نظام

شپږم سمستر : اسلامي تمدن

اووم سمستر : قران او معاصرعلمي پرمختګونه

اتم سمستر : شرعي اسلامي تاریخ

د شرعياتو پوهنځي  دستراتېژیک پلان لنډېز