د څانګو لنډه پیژندنه

پری کلینیک څانګه

            دا څانګه په کال ۱۳۹۰ کی د وترنری علومو پوهنځی تر چوکاټ لاندی جوړره شوه. اناتومی، هستولوژی، امبریولوژی، فیزیولوژی و بایوکمیستری مضمونونه دمحصلانو د هر اړخیز پیژندنی په منظور دڅارویو د اعضاوو ساختمان او دندی او د کیمیاوی تعاملاتو ترکیب د روغو څارویو په بدن کی له دی څانګی څخه تدریس کیږی.

دڅانګی غړی

شمیره

نوم

دنده

1

پوهیالی وکیل احمد وسیم

آمر دیپارتمنت

2

پوهیالی عبدالقادر پویان

غړی

زدکړه نیزی موخی
 1. اناتومیکی ساختار او د څارویو سیستمونه په هکله د محصلانو پوهه.
 2. د څارویو بدن خلاسول او تسلیخ کولو په اړره دمحصلانو پوهه.
 3. د مختلفو څارویو قسمونو مقایسوی اناتومی او د لاشی له لاری د نوع تشخیص په هکله د محصلانو پوهه.
 4. د رادیو ګرافی له لاری د اناتومیکی موقعیت او سیستمونو په هکله د محصلانو پوهه.
 5. محصلانو پوهه د کاربوهایدریتو، شحمیاتو، پروتینونو، منرالو، ویتامینو، اوبه او د هغه اساسی عملیات لکه بیولوژیکی اکسیدشن، تنفس او انزا.یمی فعالیتونه یی.
 6. محصلانو پوهه د بدن مختلفو انساجو او حجراتو نارمل ساختمانونه او د هغوی په مینځ کی عمده تو پیرونه.
 7. محصلانو پوهه له هستولوژیک او لابراتواری د انساجو د تشخیص وړ تکنیکو او روشو سره.
 8. په مختلفو څارویو کی د ګړو سیستمونو هستولوژیکه مطالعه.
 9. په څارویو کی د جنین پر مختګ او د هغه مختلفی مرحلو مطالعه.
 10. محصلانو پوهه د حجری وظایفو انجامول عضله اوحسی مخصوصی اعضاوی مرتبط فیزیولوژیکی اساسی اصول سره.
 11. محصلانو پوهه د زړه رګونو عادی و ظایفو انجامول او د وینی دورانی سیستم او فیزیولوژیک حادثاتو سره.

پری کلینیک څانګی درسی کریکولم

شماره

مضمون

مضمون نوعیت

کریدیتو تعداد

 

1

فیزیولوژی 1

اساسی

6

2

اناتومی وترنری 1

اساسی

6

3

اناتومی وترنری 2

اساسی

4

4

بیوشیمی وترنری 1

اساسی

5

5

بیوشیمی وترنری 2

اساسی

3

6

فیزیولوژی وترنری 2

اساسی

2

7

لاتین طبی

اساسی

2

8

هستولوژی و امبریولوژی وترنری 1

اساسی

5

9

هستولوژی و امبریولوژی وترنری 2

اساسی

3

 

2.2- پاراکلینیک څانګه

دا څانګه په کال 1391 کی د وترنری علومو پوهنځی تر چوکاټ لاندی جوړه شوه. دا څانګه د لاندی مضمونونو تدریس دنده پر غاړه لری مضامین پتالوژی وترنری ( پتالوژی عمومی، سپیشیل پتالوژی و سیستمیک پتالوژی)، مایکروبیالوژی (باکتریولوژی وایرولوژی و مایکولوژی)، ایمینولوژی، سیرولوژی و پرازیتولوژی وترنری ( هیلمنتولوژی، پروتوزولوژی، حشره شناسی و کنه شناسی ) د مرضونو د تشخیص پوهی په هکله مالومات محصلانو ته انتقالوی.

د څانګی غړی  

شمیره

نوم

دنده

1

پوهندوی شعیب احمد شاخص

غړی

2

پوهندوی نذیر احمد توخی

آمر دیپارتمنت

3

پوهنمل نورعلی مهمند

غړی

4

پوهیالی ذبیح الله ناصری

غړی

زدکړه نیزی موخی
 1. محصلانو پوهه د باکتریاوو عمومی خصوصیاتو سره او د څارویو د معاف کولو میتودونه د دی مشخصو اورګانیزمونو پر وړاندی.
 2. محصلانو پوهه د ویروسونو له لاری تولیدی شویو مرضو په هکله علمی او نظری زدکړه.
 3. محصلانو د درک کچی لوړه ول د مرضونو د ایجاد میکانیزمو او په هغه لړ کی و ظیفوی تغیراتو په هکله.
 4. محصلانو پوهه په څارویو کی دی پروتوزوایی او پرازیتی مرضو عواملوسره او دهغه اهمیت د حیوانی روغتیا انسانی او پانګی له پلوه.
 5. محصلانو پوهه له ساری مرضونو سره چی له حیوانی او عامی روغتیا له پلوه اهمیت لری.
 6. کنترل، تشخیص، مخنیوی او د څارویو عمده مرضونو د لیری کولو په هکله پوهه.
 7. محصلانو پوهه د روغتیای میتودونو سره چی د ساری مرضونو د مخنیوی لپاره اړین دی.
 8. محصلانو پوهه له روغتیایی، پرورشی او د څارویو تغذیوی اوامرو سره.
 9. د محصلانو د درک کچی لوړول د هغو عمده مرضونو په هکله چی د طیورو تولیداتو او روغتیا باندی اثر لری.
 10. له اپیدیمیولوژی او تشخیصی میتودونوسره، تداوی او د طیورو عمده مرضو مخنیوی لپاره چی دهیواد منطقی او نړی په کچه اهمیت لری د محصلانو پوهه.

پاراکلینیک څانګی درسی کریکولم

شمیره

مضمون

دمضمون نوعیت

د کریدیتو تعداد

 

1

ایپدیمیولوژی وترنری 1

اساسی

5

2

ایپدیمیولوژی وترنری 2

اساسی

5

3

باکتریولوژی وترنری 1

اساسی

6

4

باکتریولوژی وترنری 2

اساسی

5

5

بیماری های طیور

اساسی

3

6

پرازیتولوژی وترنری 1

اساسی

4

7

پرازیتولوژی وترنری 2

اساسی

2

8

پرازیتولوژی وترنری 3

اساسی

3

9

پتافیزیولوژی وترنری

اساسی

5

10

پتالوژی وترنری 1

اساسی

6

 

11

پتالوژی وترنری 2

اساسی

3

 

12

حفظ الصحه حیوانی

اساسی

2

 

13

وایرولوژی وترنری 1

اساسی

3

 

 

3.2- کلینیک څانګه

          دا څانګه په کال 1392 کی د وترنری علومو پوهنځی تر چوکاټ لاندی ایجاده شوه. فارماکولوژی (فارماکولوژی عمومی و سیستم عصبی و فارماکولوژی سیستمیک)، توکسیکولوژی، گاینیکولوژی، جراحی وترنری،  طب داخله وترنری، تشخیص کلینیکی و القاح مصنوعی مضمونونو د تداوی په هکله او اهلی څارویو سره مرسته د دی څانګی د استادانو لخوا تدریس کیږی.

دڅانګی غړی

شمیره

نوم

دنده

1

پوهنیار محمد جاوید فضلی

آمر دیپارتمنت

2

پوهنیار محمد حکیم نیازمند

غړی

3

پوهیالی محمد احسان صدیقی

غړی

4

پوهنیار عبدالواحد قتالی

غړی

5

پوهیالی عبد الله طهیر

غړی

زدکړی نیزی موخی
 1. په وترنری کی د فارماکولوژیکو د استفادی وړو موادو، دهغوی موثر او مصون کاربرد، زیان لرونکی جانبی آثار او د هغوی دوائی  اشکالو سره د محصلانو پوهه.
 2. د فارماکوکنیتیک، فارماکودینامیک، فارماکوتراپیوتیک معرفی کول او له هغه څخه د درملنی دوائی مراقبت په حیث ګټه اخیستنه.
 3. لازمی توانائی حاصلول د مصونو او موثرو کاربردی دواګانو دتاثیر په هکله او د هغوی تاثیر پر  مختلفو سیستمونو د بدن باندی.
 4. لازمی توانائی حاصلول د مصونو، موثرو اوخردمندانه کاربردی ضدباکتریائی، ضد قارچی، ضد ویروسی، ضد کرمی و ضد سرطانی دواګانو په هکله.
 5. محصلانو پوهه په څارویو کی د درمانی مایعو اهمیت، دکلینیکی علایمو له لاری  Dehydration مقدار تعیین ول په څارویو کی او د دی مایعو کاربردی استفاده د څارویو په در ملنه کی.
 6. پیژندنی توانائی، د څارویو مختلفو متلفو مسمومیتو نو تنظیم او در ملنه.
 7. د دواګانو د اندازی تعیینولو څرنګوالی او د دواګانو مقدار تعینول د عفونی او سیستمیک مرضونو د استفادی لپاره محصلانو پوهی کچی لوړه ول.
 8. محصلانو پوهه د دواګانو پاتیشونیو په هکله او هغه تاثیر پر عامه روغتیا باندی.  
 9. د دواګانو د مقاومت اهمیت پیژندنه پر مایکروبی ضد موادو باندی او د هغه دمخنوی طرز زدکړه.
 10. محصلانو پوهه د جراحی علم له اساساتو سره، زخمونه، آسیبونه، ګنډنه او عمومی حالتونه او دجراحی طریقی.
 11. و پوهه له عمومی او موضعی بی هوشی سره، رادیولوژی او د هغه تطبیقی ځای، اختصاصی او سیستمیک جراحی.
 12. و پوهه له اښکرو خڅولو، خصی کولو، رومیناتومی او سزارین په هکله.
 13. و پوهه د وترنری داخلی علم اساساتو په هکله او د هغه اهمیت د څارویو مرضونو موفق تشخیص او درملنه.
 14. و پوهه د داخله مرضونو کلینیکی تشخیص لاری، عملی توضیح د تشخیص روشونه او د وسایلو استعمالول د څارویو کلینیکی معایناتو لپاره.
 15. و پوهه له میتابولیکی مرضونو سره، دغذائی موادو د کمښت له کبله عارضی، فیزیکی او کیمیاوی عوامل د زهریاتو پر شمول.
 16. و پوهه له سیستمیک مرضونو سره له هغه جملی د بدن د وینی جوړه وونکو سیستمونو مرضونه، هاضمه، د وینی دوران، تنفسی، عصبی، بولی او تناسلی، هډوکی  او پوست.
 17. و پوهه دلابراتواری آزمایښتونو د انجام له روشونو سره د یو تعداد مرضونو د ښه تشخیص لپاره.
 18. و پوهه له کلینیکی روشونو سره د مرضونو د تشخیص لپاره او د څارویو آرام کول (مقید کردن حیوانات).
 19. دمرض د تاریخچی د نیولو اصولو زدکړه (Anamneses).
 20. و پوهه د مریض څاروی د ریکارد له طریقو سره، روغتیایی تصدیق، د واکسین کارت او نوری چاری.
 21. و پوهه د ژوندانه علایمو معاینه کولو سره لکه حرارت درجه، نبض او تنفس او د هغه وسایلو معرفی کول چی په دی هکله  استفاده کیږی.
 22. و پوهه د څارویو فیزیکی معایناتو میتودونو سره له هغه جملی لمس کول، کتنه، آوریدنه، دقه کونه، بوی کول او د هغه وسایلو معرفی کول چی په دی هکله استفاده کیږی.
 23. و آشناکول د مری سونډ د تطبیق په هکله او د هغه د استفادی مورد معرفی کول په وترنری کی.
 24. انو آشناکول د حامله څارویو د تشخیص له روشونو سره.
 25. انو آشناکول د مرضونو ترمینځ د تفریقی تشخیص لیست جوړولو په خاطر او د یوه موثر درملنیزه پلان جوړول د څارویو د مرضونو د دقیق تشخیص د استفادی لپاره.
 26. و آشنا کول په څارویو کی د دواګانو د تطبیق مختلفو روشونو سره.
 27. و آشناکول د مذکر او مونث څارویو له تناسلی سیستمونو سره.
 28. و آشنا کول د مذکر او مونث څارویو له تناسلی سیستمونو وظیفو سره، د دی سیستمونو مرضونه، د دی سیستمونو معاینی طرز، د دی مرضونو د درملنی او مخنیوی طریقی او له محصلانو سره د عملی کارونو انجامول پر دی سیستمونو باندی.
 29. و آشنا کول په څارویو کی د مصنوعی القاح اهمیت سره، د هغه ګټی او توانونه، هغه سامان او لوازم چی په دی روش کی استفاده کیږی.

کلینیک درسی کریکولم

شمیره

مضمون

د مضمون نوعیت

د کریدیتو تعداد

 

1

تریوجنولوژی وترنری 1

اساسی

2

2

تریوجنولوژی وترنری 2

اساسی

3

3

تشخیص کلینیکی

اساسی

2

4

جراحی وترنری 1

اساسی

2

5

جراحی وترنری 2

اساسی

5

6

طب داخله وترنری 1

اساسی

3

7

طب داخله وترنری 2

اساسی

4

8

فارماکولوژی و توکسیکولوژی وترنری 1

اساسی

4

9

فارماکولوژی و توکسیکولوژی وترنری 2

اساسی

4

 

4.2- د غذایی موادو حفظ الصحه او تکنالوژی څانګه

          دا څانګه په کال 1393 کی د وترنری علومو پوهنځی تر چوکات لاندی جوړه شوه. دا څنګه د لاندی مضمونونه لکه: تکنالوژی مواد غذائی، تحلیل و تجزیه مواد غذائی، حفط الصحه مواد غذائی 1، حفط الصحه مواد غذائی 2، طب عدلی وترنری، قانون گوشت د تدریس دنده پر غاړه لری.

د څانګی غړی

شمیره

نوم

دنده

1

پوهنمل عبدالظاهر متین

آمر دیپارتمنت

2

پوهیالی محمد امان حقمل

غړی

 

زدکړه نیزی موخی:

 1. محصلانو آشناکول د غذایی موادو تجزیه کولو میتودونو سره  او په هغه کی د مختلفو موادو مقدار تعیینول.
 2. محصلانو توانمد کول په مختلفو مواد کی د تقلب تشخیص او کشفول.
 3. محصلانو آشناکول د حیوانی منشاء سالم او نا سالمو خوراکی موادو د تشخیص له روشونو سره.
 4. محصلانو پوهه د څارویو منشاء غذایی موادو د تفتیش و معاینی په هکله.
 5. د مختلفو روشنو پیژندنه لکه تهیه٬ پروسیس٬ ذخیره٬ بازاریابی او د څارویو منشاء مختلفو خوراکی موادو قیمتو په هکله.
 6. د غذایی موادونویو تکنالوژیکو روشونو معرفی کول٬ د هغه اصلاح او پرمختګ.
 7. په جامعه کی د وترنری مسلک ځای پیژندنه یا ساتنه.
 8. د وترنری ملی او بین المللی قوانیونو تدریس کول.
 9. د وترنرانو له حقوق او وظایفو سره آشنایی.

د څانګی درسی  کریکولم

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

 

1

تحلیل وتجزیه مواد غذایی

اساسی

4

2

تکنالوژی مواد غذایی

اساسی

3

3

حفظ الصحه مواد غذایی ۱

اساسی

3

4

حفظ الصحه مواد غذایی ۲

اساسی

4

5

طب عدلی وترنری

اساسی

2

 

نوت: ټولی څانګی  د وترنری علومو تر چوکات لاندی تکمیلی دی  او د تعیین شویو مضمونو د تدریس دنده پر غاړلری.