د نیټورک ډیپارتمنټ پېژندنه (Networking)

د اړیکو او د عامل سیسټیمونو ډیپارتمنټ چې د شبکې ډیپارټمنټ یا (Network) په نامه یادېږي. د کمپیوټرساینس فعال او اساسي ډیپارټمینټونو له کبله شمېرل کېږي، چې د کمپیوټرونو په منځ کې اړیکو جوړولو، د خدمت ورکونکو دستګاه (سرور)، د مخابراتي او نښلونکي تجهیزاتو او د اطلاعاتو د انتقال په برخه کې ‌ډېراهمیت لري. د کمپیوټري شبکو جوړول او د هغوی د اساساتو زده‌کړی ددې ډیپارټمنټ اهمیت زیات کړی دی. محصلین په دې رشته کې د کمپیوټر اساسات، د کمپیوټر منطق، عامل سیستمونه، کمپیوټری شبکی، د سیستمونوبرنامی لیکل، د ویشلو سیستومونو، اسکریپت لیکل او د شبکی مدیردنده اتوماتیکول، د شبکه مدیریت، د شبکی برنامه لیکل (چې دهغه په طریق موږ کولای شو د خپلې خوښې او اړتیا وړ برنامه ولیکو [لکه کلاینت سرور او ساکت پروګرامینګ] او په هغه سازمانو کې چې دې ډیپارټمنټ فارغین کار کوی طرح او جوړ کړي) د کمپیوټري شبکو امنیتي ضعیف ټکي پیدا کول، د پرمخ تللو انجینیري او شبکې امنیتي سافت ویرونو څېړل، او ځینی نور  درسونه چې په دې رشته پورې اړه لري لولي. محصلان په درسته کې  د کمپیوټري شبکو متخصص فارغېږي.

د نیټورک ډیپارټمنټ موخي:

 • د شبکې دعلم زدکړه او پېژندنه، په تیوري او عملي بڼه.
 • د کمپیوټري طرحی اجرا کول، نصب، آزمویینه او زده کړه.
 • د open source سیستمونو زده کړه او د هغه سافت ویرونولکه لینوکس سیستم عامل او د هغه سافت ویرونه .
 • د سافت‌ویر او هاردویر کمبود څیړنه، او په صنعتي او خدماتي بخشونو د هغوی ضروریاتو پوره کول، د ابزارونو تعین او سنجش او د انسانی لازمه  نیرو د کمبوداتو رفع لپاره.
 • د کمپیوټري سیسټم عیبونه پیدا او جوړول.
 • د کمپیوټري شبکو طرحی کول او د طرحی پیاده کول، د غټ او کوچني اداراتو لپاره.
 • سکریپت لیکل او د شبکی مدیر کارونه اتوماتیک کول.
 • د شبکی مدیریت.
 • د شبکه ای برنامه لیکل( چی دهغه په واسطه موږ کولای شو د خپلې خوښې او اړتیا وړ برنامه ولیکو. [لکه کلاینت سرور او ساکت پروګرامینګ] د هغه سازمان لپاره چی کار پکې کوو طرحی او جوړی کړو).
 • د کمپیوټری شبکو، امنیت نیول او د هغوامنیتی ضعیفو ټکو پیدا کول.
 • د اداراتو شبکو سیستیمونه لپاره د امنیتی مناسب طریقو ارایه کول او دامنیتی ستونزو مخنیوی
 • په دولتی او شخصی ارګانونو، اداراتو او نورو ځایونو کی د کمپیوټر شبکو زیر بنایی جوړشتونوته وده  ورکول.

 

د دې ډیپارټمنټ فاریغینو کاری ساحه:

د دې ډیپارټمنټ فارغین کولای شي چې د معلوماتي ټکنالوجۍ په مختلفو بخشونو کی لکه د آی ټی زیر بنایی جوړښتون او د کمپیوټرشبکو سرویس ورکونکی دستګاه او تجهیزات او خدمات طرح او پلان جوړول، د برنامو لیکل، د کمپیوټری شبکو اتوماتیک کول، د اطلاعات سیستمونو امنیت راوړل او پلان جوړول ، د کمپیوټری سیستیمونو او د مختلیفو سازمانونو دولتی او غیر دولتی اداراتو دندی اجرا کول.

د ډیټابیس ډیپارټمنټ پېژندنه (Database)

ډیټابیس د کمپیوټر ساینس پوهنځي له مهمو ډیپارټمنټونوڅخه شمېرل کېږي. او د دې ډیپارټمنټ موخې اوهلې ځلې دا دي چې و کولای شي د دې هېواد نوی نسل، د نوې ټکنالوجۍ د معلوماتو ثبتول، ساتنی او امنیت په برخه کی پوهه ترلاسه کړي. نو دا ډیپارټمنټ وکولای شوه چی تېرو کلونو کی د شته تجهیزاتو په واسطه د ټیکنالوجۍ په علمی او عملی اړخونو کی  ښه محصلین دی ټولنی ته چمتو کړي.

د ډیټابس ډیپارټمنټ موخې:

 • علمي ځان رسونه، مسلکي، تخصصي، د پوهې په لورحرکت کول، د نوو علمی ظرفیتونو جوړول او په دې برخه کې ښه پوهه نسل روزنه او ګټور فعالیتونه لپاره چمتو کول .
 • د نن او تېرو ورځو په معلوماتي ټیکنالوجۍ په اړخونو جامعه پوه کول، د نوې ټیکنالوجۍ په میتودونو د سافټ ویر د تولید اوالکترونیکی خدماتو لپاره پوه کیدل.
 • په کمي او کیفي توګه د ډیپارټمنټ پرمختګ، علمي او مسلکي خدمات ارایه کول، علمي لارښوونې، دوامداره  وده د افغانستان د ملی پراختیا په نظر کی نیولو سره.
 • د ښه علمي کدر د زده کړې او روزنې لپاره د عصرې علم ارایه کول، او ټولنې ته خدمت کول.
 • د نړیوال علم او ټیکنالوجۍ انتقالولو لپاره د علمي شبکه جوړولو دملی او نړیوال بنسټونو، داخلی او خارجی پوهنتونونو سره، د ملی او نړیوال تجاربو استعمالول، عصری ټیکنالوجۍ راوړلو او زموږ هېواد افغانستان د یو ښه راتلونکي لپاره.

د دې ډیپارټمنټ د فاریغینو کاري ساحه:

د ډیټابیس ډیپارټمنټ محصلین په څلور کالنۍ تحصیلي دوره کې د معلوماتي سیستومونو، سافټ ویرونو، د ډیټا او ډیټابیس ښه ساتنه او په ښه طریقه استعمالول، جوړول اوطرحه کولای شی او زموږ ټولنی ته د خدمت جوګه شي.

د سافټویر انجنیرینګ ډیپارټمنټ پېژندڼه (Software Engineering):

سافټ ویرانجینری عبارت دی د مناسبه انجینیری اصولو زده کړه، په یوښه  طریقی استعمالول، د یو ښه سافټ ویری محصول د تولید لپاره  چې کیفیت او خوندیتوب ولري، او په واقعی ماشینونوکې په سمه توګه عمل کول دي.

د سافټ ویر انجینیري علم د یو ټولنی د وګړو په ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې یوه مثبته اغیزه لري. ځکه چی دا د خلکو ګته یې زیاته وی او یو ښه ژوند ورته جوړه وي. دا سافټ ویرونه د خلکو هغه کارونه هوسا کړي چې پخوا ډیر په ستونزو سره تر سره کیدل. د دې سافټ ویرونو څو نمونې: اداري سافټ ویرونه، د انترنیتی لوبو سافټ ویرونه ...

دسافټ‌ویر انجینری ډیپارټمنټ موخې:

 • علمي ځان رسونه، مسلکي، تخصصي، د پوهې په لورحرکت کول، د نوي علمي ظرفیتونو جوړول او په دې برخه کې ښه پوهه نسل روزنه او ګټور  فعالیتونو لپاره چمتو کول .
 • هلې ځلې د پوهې  سطح لوړښت لپاره  او یو ښه با کیفیته او پوه محصلین ټولنې ته وړاندې کول.
 • ګټورې اړیکې د پوهنځي، ډیپارټمنټ، د ډیپارټمنټ محصلینو، مارکټ په منځ کی جوړول، د مارکت د ضروریاتو لپاره.
 •  تحقیقی او څېړنیزآثارچمتو کول اومهمو سوالاتو د ډله ییز پروژې په شان د استادانو او محصلینو په واسطه ځواب ورکول، دهېواد یو شمېر علمي او فرهنګي ضروریاتو پوره کولو لپاره.
 • د هرات پوهنتون د مختلفو ضروریاتو کمپیوټری جوړول لکه: د پوهنتون آرشیف، کتابتون، د منابع او بشری مدیریت....
 • یو واحد پلتفورم جوړول  واړه او غټ سیستم د هرات پوهنتون لپاره او په دی واړه سیستم کې د معلوماتونو ثبتول او دهرات پوهنتون ټولیز سیستم تکمیلول.

 

د دې ډیپارټمنټ د فاریغینو کاري ساحه:

د دې ډیپارټمنټ فارغین خپل د پوهی په اساس چی د سافټ ویر جوړولو نه لرل لومړی ستونزي او مسایل څېړي وروسته یو لارښود هغې ستونزې یا مسله ته جوړه وي او بیا د تولید مراحل مدیریت کوي د محصول صحت او کیفیت څیړې او بیا یې استعمال کونکي ته ورکوي.

کاریکالوم(درسی نصاب):

دا دری ډیپارټمنټونو (نیټورک، ډیټابیس، او سافټ ویر انجینیری) درسی مفردات د عمومی او خصوصي سمسترونو په تفکیک د ۸ سمسترو لپاره په لاندی جدول کې لیکل شوي دي: