د اینجینیري پوهنځي د مشرتابه د سوانح نجوړ:

 • ښاغلې پوهنمل نور سعید جامي د انیجینیري پوهنځي مشر.
 • د زیږیدو ځای او کال: ( ۱۳۶۱ لمریز ) ، هرات ښار.
 • د لومړنیو زدکړو ځای : ایران هیواد.
 • د ښوونځي بشپړیدو ځای: الکوزایې غوریان .
 • د لسانس دورې پای او کال: ( ۱۳۸۵ لمریز) ، د هرات اینجینیري پوهنځی.
 • د ماسترې دورې پيل او پای کال: ( ۱۳۸۶ ل .ل تر ۱۳۸۸ ل . ل ).
 • د ماسترې اخیستنې ځانګه او ځای: امریکا هیواد، استرکچر اینجینیري.

  علمي مقالې په ترتیب سره دادي:

 1. Special Concrete Mix Design for Herat, Using Herat Local Materials. 2012
 2. Cost and Strength Analysis of Light weight Concrete in Herat Building Construction. 2013
 3. Effect of Marble stone power (Chisht-e-sharif Marble stone) on Mix of Concrete. 2015
 4. Economical effectiveness of structural joints in the foundation slab of High-Rise building with complex shape.2016

علمي رسالې :

 1. Structural Analysis Methods. 2006
 2. Section Modeling and Analysis, Using OpenSees. (Master’s Thesis) 2009.
 3. Design and Construction's Errors of Concrete Building in Herat City. (Pohanmali) 2015.

علمي سفرونه:

 • کال، خای او موخې:2005 میلادي کال، ایران هیواد، ملیت جوړونې کنفرانس.
 • 2006 میلادي کال، سلواکیا هیواد، د ( ۳ ) ماشتو ځانګړ پروګرام د استرکچر مضمون د تدریس له پاره د لکچر نوټونو ارزونه او چمتول کول.
 • 2007. میلادي کال، امریکا هیواد، د ماسترې زدکړو بشپړکولو له پاره.  
 • 2014 میلادي کال، هند هیواد، د علمي کنفرانس ګډوڼ له پاره.
 • 2015 میلادي کال، ایټالیا هیواد، د ایټالیا مرمرینو کاڼو هیئتو سره غونډه کول او په هرات پوهنتون کې د مرمرینو کاڼو لابراتور بنسټ ایښودل.
 • 2016 میلادي کال ، امریکا هیواد، د متحدو ایالاتو کنیتیکت پوهنتون څخه لید او د دکتورا اخیستلو له پاره تړوڼ.