: د ټولنيزو علومو پوهنځي د رييس پېژنګلوي

ښاغلی پوهنمل عبدالوهاب اويس د اجتماعي علومو پوهنځي رييس

کال او زېږنځای:  ۱۳۵۸ل هرات

درجه او د تحصيل ځای: عربي ادبيات او اسلامي څېړنې ـــ او ښاري مديريت

علمي اثار:

الف: کتابونه او رسالې

۱: تاريخ نقد ا دبي عربي در عصر جاهلي(پوهنيارۍ علمي رتبې ته د ترفېع له پاره)

۲: کيفيت زندګي در شهرک های رهايشي (پوهنملۍ ته د ترفېع له پاره)

۳: بررسي وضعيت ترانسپورت عمومي شهر هرات

ب: چاپ شوې علمي او اکاډميکې مقالې:

۱:واژګان عربي در شهر اصفي هروي

۲:سيری بر روند ايجاد شهرک های رهايشي در هرات و دلايل عدم رشد و استقبال ان

ج: علمي سفرونه: ايران ، فردوسي پېژندنه ــ هندوستان،سنايي غزنويــ ايټاليا،عمومي اماکن او په ټولنه کې يې ونډه ـــ کابل ، جنډر او د ښځو حقوق

د موبايل شمېره: (۰۷۰۰۴۲۵۴۵۴)

د پوهنځي د تيلفون شمېره: (۰۰۹۳۴۰۲۲۵۸۳۱۱)