د پوهنځي د سرپرست لنډه(سوانح) پېژندنه:

پوهیالی عبدالولي جمشیدي د عامې ادارې او پالیسۍ پوهنځي سرپرست

د زېږېدو نېټه : 1983ز.

د زېږېدو ځای : هرات ولایت

د زده کړو کچه : لېسانس د هرات په اقتصاد پوهنځي کې او د عامې ادارې ماسټر په ترکیه کې

فارغ مؤسسه انکشاف رهبری

د ILDد رهبري (پرمختیا)انکشافله موسسې نه فارغ

پوهنیزې مقالې :

په هرات ولایت کې په ښې حکومتولۍ باندې د نړیوالو انجوګانو د رول کتنه ۲۰۱۷

فرصتها و چالشهای حکومت داری محلی در ولایت هرات 2015

پلان انکشافی ولایتی ولایت هرات در قالب دو کتاب سال های 2011 تا 2014

پروفایل ولایت هرات بر اساس سکتور ها 2011

ترتیب رهنمای تشکیل ولسوالی ها و هفته حساب دهی ارتقا ظرفیت و گروپ کاری حکومت داری ولایت هرات  2014

سالنامه ولایتی هرات در قالب دو کتاب 2010 و 2011

پلان سه ساله انکشاف ولایتی سال های 2014-2015 و 2016

عضو تیم پلان استراتیژیک پوهنتون هرات 2017

پوهنیز سفرونه :

د اکاډمیک تدریس د مهارتونو د غښتلتیا په ورکشاپ کې ګډون ، هندوستان کال ۲۰۱۵

د کریکولم د پرمختګ په برنامه کې ګډون ، جرمني کال ۲۰۱۶

د دولتي مدیریت بنسټونو په اړونده درسي برنامه کې ګډون ، ایټالیا ۲۰۱۱

د مدیریت د ارزونې او تطبیق په برنامه کې ګډون، د ترکيې په بېلابېلو سکټورونو کې پروژې له ۲۰۱۵-۲۰۱۷کاله پورې .

د عامې ادارې په څانګه کې ماسټري .

د چارو مخینه :

د اقتصاد په ریاست کې د پرمختګ د فعالیتونو د تنظیم عمومي مدیر له ۲۰۰۸تر ۲۰۱۱پورې

د هرات ولایت د ولایتي چارو او حکومتولۍ مشاور له ۲۰۱۱تر ۲۰۱۴پورې

د عامې ادارې او پالیسۍد پوهنځي استاد له ۲۰۱۴ تر اوسه

د څانګو او درسي کریکولم لنډه پېژندنه :

        د عامې ادارې او پالیسۍ پوهنځي په جوړښت کې دوې څانګې عامه اداره او د پرمختګ مدیریت شتون لري، چې په ترتیب سره یې د فارغ ورکوونکې او فارغ نه ورکوونې ترسرلیک لاندې د لوړو زده کړو وزارت څخه منظوري تر لاسه کړې .له بلې خوا نږدې ده ، چې د عامې پالیسۍ څانګه د فارغ نه ورکوونکې څانګې تر سرلیک لاندې د هېواد د لوړو زده وزارت له خوا منظوره شي . چې د منظوري په اسنادو يې کار روان دی .