د کمپیوټرساینس د رئيس لڼده پېژندنه:

نوم: عاشق الله

د پلارنوم: محمد زکریا

تخلص: علیزی

د زیږېدلو کال او ځای: ۱۳۶۳ فراه

رتبه او د تحصیل ځای: ماستر، د برلین تخنیکی پوهنتون

د تحصیل رشته: کمپیوټر ساینس، د اطلاعاتي سیستمونو مدیریت

علمي او پوهنیز آثار:

  • مقاله (الکترومقناطیسي امواج  او د انسان په روغتیا د هغوی اغیزې)
  • علمي سیمینار (الکترومقناطیسی امواج)
  • مقاله (د دیټابیس خوندیتوب)
  • علمي څېړنه (د لرې لارې د زده کړو لپاره د کیفیت او تضمین ستندردونه)
  • مقاله  DISTANCE EDUCATION FOR AFGHANISTAN
  • CONCEPT FOR A DISTANCE EDUCATION FRAME WORK AND IT IS DEVLOPMENT IN AFGHANISTAN 

علمي او پوهنیز سفرونه:

  •  دآلومني پروگرام په ۲۰۱۴ او ۲۰۱۶ کال په برلین تخنیکی پوهنتون کې
  • د ماسټري پروګرام د جرمني هېواد د برلین تخنیکي پوهنتون کې
  • علمی سفر دهند هیواد د۲۰۱۷ کال په څیړنیزو او ښونکو روزنیز انیسټیټیوت  کی

د اړېکې شمېره: ۰۷۹۶۴۲۴۰۰

ایمیل:alizai.csf@hotmail.com