د ساینس پوهنځی د رئیس خلص سوانح

نوم: پوهنیار میرویس کاکړ

تحصیلی سوانح: لیسانس: کیمیابیولوژی څانګه، ساینس پوهنځی هرات پوهنتون 1388

ماسټری : کیمیا څانګه د طبیعی علومو او جغرافیی انسټیټوټ، قزاقستان ملی آبی پوهنتون، 2016 الماتا، قزاقستان
علمی سفرونه: 2017 کال جرمنی سفر د اوبومیکروبی انالیز ورزبورګ جرمنی

چاپ شوی علمی مقالی او رساله:

1: د ماسټری علمی تیزس اصلاح سوی قیری وارنشونه او دهغه استفاده

The impact of Supplementary Cementitious Materials on Concrete Strength.2:

Synthesis and study Modified Bitumen Cementing Materials.3:

Bitumen paint and varnish materials and their application4:

ټلیفون شمیره :+93(0)402250519, +93(0)700493865

ایمیل ادرس: kakar.mirwais@yahoo.com, kakar.mirwais@hu.edu.af