د پوهنځي د رییس لنډې سوانح:

پوهندوی بصیر احمد ((کریمي)) د پوهنځي سرپرست رییس

په ښوونه او روزنه کې کارنده کمېټې :

  • پوهنیزه شورا
  • د پوهنیزو څېړنو کمېټه
  • د کیفیت د تضمین کمېټه
  • د ازموینو کمېټه
  • د نظم او د سپلین کمېټه
  • د چاپېریال ساتنې کمېټه
  • د زده کړییز نصاب کمېټه
  • د پوهو محصلانو شورا

د فرهنګي خپرونو کمېټه