اجرايي فعاليتونه اوپروګرامونه

 • لوړو علمي رتبوته په ټينګار دپياوړو اوماهرو علمي کدري غړو د اجرايي پروګرامونو ستراتيژۍ
 • د نويو ډيپارټمنټونو د ايجاد او ماسټرۍ زده کړو په لاره اچولو اجرايي پروګرامونه
 • د نويو ډيپارټمنټونورامنځته کول چې د دې ستراتيژيک پلان سره پيوست دی.
 • د علمي کدري غړو لپاره دلا لوړو تحصيلي (ماسټرۍ او ډاکټرۍ)امکاناتو برابرولو اجرايي پروګرامونه
 • په ۲۰۱۷ کال کې د ماسټرۍ زده کړوته د ۳ تنو علمي کدري غړو ورپېژندل
 • په ۲۰۱۸ کال کې د ماسټرۍ زده کړوته د ۳ تنو علمي کدري غړو ورپېژندل
 • په ۲۰۱۹ کال کې د ماسټرۍ زده کړوته د ۳ تنو علمي کدري غړو ورپېژندل
 • په  ۲۰۱۶ کال کې د ۱ تن  علمي کدري غړي د ډاکټرۍ د تحصيلي دورې بشپړتوب
 • په  ۲۰۱۸ کال کې د ۳ تنو  علمي کدري غړو د ډاکټرۍ د تحصيلي دورې بشپړتوب

 • په  ۲۰۱۸ کال کې د هرات  د طب پوهنځي په کچه د عامې روغتيا رشتې د  مينه والولپاره د ماسټرۍ پروګرام رامنځته کول

 • په کورنيو او بين المللي سمينارونو او کنفرانسونو کې د ګډوند اسانتيا اجرايي پروګرامونه
 •  ټولوپه شرايطو پوره علمي کدري غړوته په کورنيو او بهرنيو کنفرانسونو کې ګډون ته زمينه برابرول
 • د پوهنځي د کتابتون له خوا د اړونده کورنيو او بهرنيو سمينارونو د مقالو ټولګه برابرول
 • د علمي کدري غړو لپارهپه کورنيو او بهرنيو کنفرانسونوکې برخه اخيستلو او ګډون ته د امکاناتو او فرصتونو لټون
 • د امکاناتو او امتيازاتو د ورکړې اجرايي پروګرامونه او فعاليتونه
 • د مادي او معنوي امکاناتو دورکړې لومړيتوب هغو علمي کدري غړوته چې له ځانه خپله وړتياوښيي.
 • د ډيپارتمنټونو آمرينو ته د کمپيوټري امکاناتو په ورکولو کې بشپړ لومړيتوب
 • ډ يپارتمنټونوته د تلفون مستقيمه ليکه رامنځته کول
 • د ټولو غړو په ځانګړي ډول لوړو علمي رتبو لرونکوعلمي کدري غړو لپارمناسبه کاري فضا رامنځته کول
 • دکمېټو او شوراګانو د غړيتوب او د پوهنتونپهتخصصي کمېټوکې د حاضريدولپاره په ور پېژندنه کې لوړو علمي رتبو لرونکو علمي کدري غړو ته لومړيتوب
 • د تدريس او علمي رتبو لوړاوي د قوانينو اومقرراتو په سيستم کې د سمون په موخهد وړانديزونو د پلانولوپه برخه کې هڅواجرايي پروګرامونه
 • د علمي شورا له لوري د علمي رتبو لوړاوي د موادو، لايحېاو طرزالعمل په ځېرسره سپړنه
 • د علمي رتبو د لوړاويد موادو، لايحې او طرزالعمل د سمون دوړانديزونوتدوين
 • د استادانو او محصلينوپه روان بهيرکې د اسانتيا په موخه د تدريس د لايحې پهځېرپلټنه اود سمونې پلان د وړندايز تدوين
  • د استادانو د درسي ساعتونو د کموالي او علمي کدري غړوتهد مطالعاتي اوڅيړنيزو فرصتونه څخه د لازياتېګټې اخيستنې زمينه برابرولو پروګرام.
 • د علمي کدري غړو د تدريس د بهير تخصصي کيدل
  • د محصلينود منلو زياتوالي کچې اوغوښتونکي تخصصي کدر سره انډول د نويو علمي کدري غړوجذب
  • علمي کدري غړو ته د څېړنيزو او مطالعاتي فرصتونو څخه د ګټې اخيستنې د اسانتياوو پهموخه د اړتياوړ لارو چارو تدوين
 • د پياوړعلمي کدرونو د جذب او ساتنې پروګرامونه
  • په پوهنځي کې د ډيپارټمنټونو د پراختيا سره انډول پياوړو عملي کادري غړو جذب  
   • په ۱۳۹۶ کال کې د اناتومي او عامې روغتيا په ډيپارټمنتونو کېلږ تر لږه ۲ علمي کدري غړو جذب
 • د فيزيکي او تجهيزاتي فضا د ستراتيژۍ اجرايي پروګرامونه
  • د پوهنځي د يوې نوې ودانۍ د لاسته راوړلو اجرايي پروګرامونه
 • د پوهنځي د ودانۍ د تاسيساتي امکاناتو د پراختيا اجرايي پروګرامونه
  • د پوهنځي د ګرموالياوسړواليد سيستم فعاله کولو پلانول
  • په پوهنځي کې د مسجد او ځانګړې کافتريا ځانګړتوب
 • د پوهنځي د اداري د فترونو او ټولګيو د معياري کولو اجرايي پروګرامونه
  • د استادانو د دفترونو ډلبندي
  • په ټولګيوکې د وړ غږيزسيستم رامنځته کول
  • د مناسبه بورډونو او د ټولګيو د پروژکتورونونصب
  • د کنفرانس خونې د اسانتياوو برابرول اورامنځته کول
  • د ازموينې سالون د برابرولو په برخه کې هڅه
 • په نوې تکنالوژۍ او تحصيلي مرستې سره د پوهنځي د سمبالښت اجرايي پروګرامونه
  • د ويډيوکنفرانس په امکاناتو د يوه درسي ټولګي سمبالول
  • د ټولکيو دننهد ترميم ، طراحي اوبيارغولولپارهپلان
  • په نوې تکنالوژۍ او تحصيلي مرستې (ويډيو، پروجکتور، پرده، کامپيوتر او....) سره د ټولو ټولګيو د سمبالښتپلان
  • د استادانو لپاره د تحصيلي مرستې د امکاناتود تجهيز پلان
 • د پوهنځي د معلوماتي منابعو او مراجعود تجهيز اجرايي پروګرامونه
  • د پوهنځي د کمپيوټر مرکز د پرسونل ګومارلو او اړتيا وړ تجهيزاتود برابرولو او بشپړولو لپاره پلان
  • د پوهنځي د کتابتون لپاره د کتابدار ګومارلو او اړتياوړ تجهيزاتود برابرولو او بشپړولو پلان
  • د پوهنځي د لابراتوارونو لپاره د لابرانت ګومارلو او اړتيا وړ تجهيزاتو د برابرولو اوبشپړولو پلان
  • د اطاقونو د ننه مبلمانو د لوړاوي له لارې د استادانو د نا څيزه خونو له فضا څخه داغيزمنې ګټې اخيستنې لپاره پلان
 • تقاضامحور څيړنې ته د لومړيتوب ورکولو د ستراتيژۍ اجرايي پروګرامونه
  • په محلي،ملي اوسيمه ييزه کچه څېړنيزو اړتياووته د پاملرنې ستراتيژۍ اجرايي پروګرامونه
   • په سيمه ييزواو ملي کچو او برخو کې د اټکلي څېړنېزو اړتياوو پلانونه ترسره کول
   • له څېړنېزو اړتياوو څخه په سيمه ييزه اوملي کچه د معلوماتي بانک رامنځته کول
   • د اړتياسنجونو څخه اخيستل شويو عنوانو پربنسټ د څېړنېزو وړانديزې پلانونو لنډيز برابرول
  • څېړنيزوغوښتنوته د ځواب ويلو لپاره په بشري منابعوکې د آمادګۍ د رامنځته کولوستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • د مسئلې د حلبهير، څېړنې مېتود، څېړنيزو نرم افزارو سره اشنايي او .... په برخه کې د اړتيا وړ زده کړو وړاندې کول
   • د پوهنځي د معلوماتي منابعو بډاينه
 • په تحصيلي او زده کېدونکو فعاليتونوکې د ابتکار اونوښت د ستراتيژۍ اجرايي پروګرامونه
  • د تدريس او زده کولو د نويو ميتودونو د پراختيا ستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • په بهرنيو پوهنتونونو کې د تدريس او زده کړې د ميتودونو په اړه د معلوماتي بانک رامنځته کول
   • د تدريس او زده کړې د نويو ميتودونو څخه د ګټې اخيستنې لپاره زمينه برابرول
  • د عملي ښوونېاوکاري زده کړې د ايجاد اوپراختيا ستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • د مسلکي زده کړو له اړتياوو څخه اټکلي اړتيا
   • د عملي اوکاري زده کړو ښوونيزې دورې په لاره اچول
 • په محصلينوکې په ځان باور او نوښت د روحيې لوړاوي ستراتيژۍ اجرايي پروګرامونه
  • په محصلينوکې د رهبرۍ د ځواک پياوړتياستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • الګومنلوپه پارد برياليو وګړو بلنه
   • په پوهنځي کې د alumni د کمېټې رامنځته کول
   • په ښوونيزو، زده کړه ييزو او پوهنځي ملاتړ( له هغې جملې د تمرين د حل ټولګي، څېړنيز فعاليتونه، پروژې، د محصلي سمينارونه او...) فعاليتونوکې د محصلينو د ګډون پياوړتيا او پراختيا شونی اټکل
   • په علمي سمينارونو اوکنفرانسونوکې د محصلينود ګډون په برخه کې شونې اسانتياوې برابرول
  • د نوښتګرو او خلاقو محصلينو په پرله پسې توګه پېژندلو ستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • له خلاقو اونوښتګرو محصلينو څخه ملاتړ( له هغې جملې څخه دولتي او خصوصي مؤسسواومرکزونوته د هغوی ورپېژندل)
   • د خلاقواونوښتګرو محصلينوڅخه ګټه اخيستنه( نورومحصلينوته د تجربوليږد او...)
  • نويوافکارو او ايډياوو تخليق ته د محصلينو هڅولو ستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • د فعالومحصلينو له علمي ټولنو څخه ملاتړ
   • د محصلينو د وړانديزونو د سيستم پياوړتيا
   • په ځانګړو مراسموکې د خلاقو اونوښتګرو محصلينو ستاينه
 • د علم اوپوهې د توليد ستراتيژۍ اجرايي پروګرامونه
  • د کتاب، مقالي تاليف او ژباړې او په کورنيو اوبهرنيوعلمي ټولنوکې ګډون ته د علمي کدر غړو او محصلينو د هڅولوستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • د مقاله ليکنې، کتاب لنډيز او مطالعې د کړنلارو په برخه کې د علمي کدر غړو او محصلينو د لوړاوي لپاره زمينه برابرول
   • په پوهنځي پورې اړوند مقالوڅخه معلوماتي بانک رامنځته کول
   • د کورنيو اوبهرنيو کنفرانسونو او سمينارونو په برخه کې پوهاوی
  • د بنسټيزوعلمي څېړنيزو پلانونو او پروژو ترسره کولوته د علمي کدر غړو هڅولو ستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • د پوهنځي په څيړنيزمرکزکې د بنسټيزو څېړنو ترسره کولو لپاره زمينه برابرول
  • د محصلينوپه ګډون د علمي کدري غړو ترمنځ دعلمي مباحثې د کلتور ايجاد او ودې ستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • د بحث اوخبرواترو د ناستو په لاره اچول
 • د کيفيت د تضمين اولوړولوسيستم ستراتيژۍ اجرايي پروګرامونه:
  • د تحصيلي اوڅېړنيزوپروګرامونو د کيفيتي کچې د لوړاوي اجرايي پروګرامونه
   • د ډيپارتمنټونو د درسونو د عنوانونو اومحتوا(کريکولم اومفرداتو) بياکتنه
   • د درسي منابعو ازريابي اوڅارنه
   • په تحصيلي او څېړنيزو ساحوکې د ورځنيونړيوالوستندردونو پېژندنه
   • د علمي کدري غړو د درسي کريډټونوانډولتوب
  • د معلوماتي منابعواومراجعو(نويو کتابتوني اوانټرنټي منابعوته لاسرسی) د کيفيت لوړاوي ستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • د خدماتوپه ساحه کې په ټولو برخو کې د ستندردونو پېژندنه
   • د فيزيکي امکاناتو اوتجهيزاتو کيفيتي لوړاوی
   • د کارکوونکود پياوړتيا (زده کړه ييزې دورې ...) د پلانونو د طرحې اوترسره کولو پروګرامونه
  • له فارغ التحصيلانو څخه د پوهنځي د فعاليتونو د کيفيت د ښه والي په برخه کې د ګټه اخيستنې ستراتيژي اجرايي پروګرامونه
   • د فارغ التحصيلانوله وضعيت څخه خبرتيا اوله هغوی څخه نظرپوښتنه
   • د زده کړې پياوړتيا پروګرامونو کې په لاس راغليوپايلو کارونه
 1. مالي پلان ( بودجه)

د هرمالي کال د بودجې او هرات پوهنتون د همکاري پربنسټ په بېل ډول تنظيم اوترتيب کيږي.

د يادونې وړده چې د طب پوهنځي د کدري روغتون ستراتيژيک پلان، چې په ۱۳۸۵ کال کې يې د ودانيدو ژمنه شوې هم د فيزيکي کار اوفعاليت سره سم په يوځانګړي سند کې تنظيم شي.

کمپيوټرلب

د دې پوهنځي کمپيوټرلب له ۱۹ پايو کمپيوټرو څخه برخمن دی.

له پوهنځي سره اړيکه:

د اړيکې شمېره: 040223481

بريښناليک: heratmf22@gmail.com