وترنری علومو پوهنځی فعالیتونه او کاری سیمی

دتحصیل دوری پروگرام د وترنری علومو پوهنځی که په داسی شکل طرحه شوی تر څو فارغین د هغه علم تر لاسه کولو و کولاشی چی د مخنیوی، کنترول او دڅارویو مرضونه محوه، څارویو د تولیداتو تأمین او عامه روغتیا له آفاتو او د څارویو د مرضو او له هغوی د تولیداتو څخه یو فعاله او ارزښتناکه دنده تر سره کړی. په پای کی د هغو کسانو لپاره چی په دی پوهنځي کی زدکړه تر سره کوی د استخدام زمینه او د دندی اشعالول د کرهنی وزارت د وترنری او مالداری په دڅانګو کی، او په سیمه کی دڅارویو د مرضونو کنترول دنده، فارمونه، قرنطینی استیشنونه، مختلف لابراتوارونه، د مصنوعی اقاح مرکزونه، د خصوصی سکتور حیوانی کلینیکونه، دمالداری خصوصی فارمونه د غوښی د تفتیش دنده په حیوانی او طیورو کشتار ګاو کی کار او هدارنګه هغه وزارتونه چی د اقتصاد د ودی سره سروکار لری لکه: مالیی وزارت، اقتصاد وزارت، تجارت وزارت کی په کار و ګمارل شی. او همدا رنګه د افغانستان اکادمی علومو کی، د عامی روغتیا لابراتوارکی، د عامه روغتیا اولیه روغتیایی مرکزونه، د کرهنو پوهنځی او انیستیتیوتونو د کار داستخدام زمینه ډیره ده.

همدارنګه  په عامه روغتیاکی د وترنرانو دندی په لاندی ډول دی:

 • تولید، پروسیس، دانسانو مصرفی غذایی موادو مارکتینگ چی حیوانی منشا لری.  
 • د څارویو د روغتیا مربوط مشکلات او نوری حیوانی صنایع چی د څارویو د بیهوده وو د له منځوړلو سره شاملی دی.
 • د هغه انسانی او حیوانی مشترکو مرضونو تشخیص، تعقیب او کنترول.
 • مسلکی مشویری پر انسانی روغتیا باندی چی له حیوانی امراضو څخه منشأ اخلی.
 • د انسانانو لپاره د خطر ناکو موادو په هکله چی حیوانی منشأ لری تحقیق  لکه زهریات، توکسین ها او داسی نور.  
 • پر تجربوی څارویو باندی نظارت چی د عامه روغتیا په تحقیقی لابراتوار کی شتون لری.
 • په څارویو او انسانانو کی غیر عفونی مرضونو اپیدیمیولوژی باندی تطبیقی او مقایسوی مطالعات د محیط له اثره.
 • اپیدیمیولوژی او همدا رنګه دتحقیقی موادو تبادله فی ما بین.
 • د غذایی مواد حفاظت.
 • تولید او کنترول د بیولوژیکی تولیداتو لکه واکسین، سیروم، انتی سیروم او نور.
 • د دوګانو ارزیابی او کنترول.
 • د عامی روغتیا په هکله څیړنی  خصوصا پرفیزیولوژی تکثیری او باروری باندی.