ددې ځانګې د فارغینو کاري سیمې:

ددې پوهنځي فارغین تر بلې هر ځانګې دندې پیاوړتیا په ټولو برخو کې لري. لکه: د ودانۍ چارو کې، ښار رغونې، صنعتي چارې، مکانیکي او برښنا او داسې نور..... 

د پوهنځي د اداري مسولینو او د ځانګو د مشرانو پيژندګلوي:

1-پوهنمل نورسعید جامی، رئیس ( مشرتابه )پوهنحی.

2-پوهنیار غلام فاروق ندیم، مرستیال پوهنحی

3-پوهنیار احمد وحید رایع ، د ساختمانی ځانګې مشر

4-پوهنیار ادریس ناصری، د مکاترونیک ځانګې مشر

5- پوهنیار مهسا خطیبی،  د اینجینیري ( مهندسي ) ځانګې مشر

6- پوهنیار پاسون عارفی، د ښاررغونې ځانګې مشر

د اړیکو نیولو لارې:

د تلفن شمېره: 009340230748

د مبایل شمېره: 0093799280606