دیدگاه :

پوهنتون هرات به عنوان پوهنتون ملی با افزایش کیفیت و کمیت خدمات در حوزه های علوم طبیعی و اجتماعی قدم های اساسی را برداشته و از این طریق جامعه را توسعه بخشیده، این نهاد اکادمیک را به عنوان پوهنتون مستقل و برتر در سطح کشور معرفی مینماید.

رسالت:

تولید دانش و مهارت های لازم بر اساس نیاز  بازار کار و تربیه کدر های مسلکی و متعهد به منظور انکشاف جامعه از طریق بهبود و ارتقای سیستم مدیریتی رسالت پوهنتون هرات میباشد.

اهداف:

  1. تحقیق و تولیدعلم
  2. آموزش و تربیه کدرها تحصیلی
  3. کاربردی سازی علوم
  4. بهبود، ارتقاء و انکشاف مدیریت پوهنتون