بیوگرافی معاون امور محصلان!

 

نام و تخلص : قاهره رسولی

نام پدر : محمد رسول

ملیت : افغان

حالت مدنی : متاهل

تاریخ تولد : 9/10/1358

سکونت فعلی : ناحیه سوم شهر هرات

شماره تماس : ۰۷۲۹۸۳۴۰۶۹

ایمل آدرس : q.rasoly2008@yahoo.com

فراغت از مکتب : 1376

فراغت از پوهنتون : 1380

تاریخ شمولیت به کدر علمی : 5/6/1381

رتبه علمی : پوهنوال

سویه تحصیلی : ماستر

رشته تحصیلی : کیمیا

 

برای بدست آوردن حمایت جامعه و ضرورتی که افراد جامعه دارند می خواهم از توانایی ها ، اندوخته ها و تجربیات خود استفاده نموده و این برایم یک ارزش است که بتوانم برای جامعه خود خدمت کنم

می خواهم از دانش خود برای مفاد جامعه خود استفاده کنم .

 

مهارت لسانی

انگلیسی

پشتو

دری

زبان

ضعیف

مناسب

خوب

بسیارخوب

ضعیف

مناسب

خوب

بسیارخوب

ضعیف

مناسب

خوب

بسیارخوب

تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن

 

 

 

 

 

 

 

صحبت کردن

 

مهارت های اصلی

 

 • نظارت و ارزیابی
 • اداره
 • نوشتن راپور
 • رهبری
 • توانایی روبرو شدن با مردم مختلف
 • افهام و تفهیم خوب
 • توانایی دایر کردن ورکشاپ
 • اداری
 • آماده به روبرو شدن با مشکلات
 • صادق
 • تغیر پذیردرکار
 • شریک ساختن دانش با دیگران
 • با تعهد
 • آموزنده
 • علاقه مندی با آموزش بیشتر

 

 • MS Office
 • E-Mail, internet
 • Application

معاون امور محصلان پوهنتون هرات و مسؤل عمومی برنامه های شبانه پوهنتون هرات

وظیفه فعلی :

       مسوولیت های اصلی :

 • تلاش برای رفع نیازمندی های پوهنتون و پوهنحی ها در برابر مراجع بالاتر
 • تنظیم امور اکادمیک پوهنتون
 • ارزیابی از فعالیت پوهنحی هاریاست از جلسات کمیته امتحانات پوهنتون کمیته کانکور اختصاصی پوهنتون کمیته نظم  و دسپلین پوهنتون کمیته شکایات جندر پوهنتون مدیریت های تدریسی پوهنحی ها
 • نظارت از تطبیق احکام قانون ، مقرره ها ،لایحه ها و فیصله های مقامات بالا
 • ارایه گزارش از فعالیت های امور محصلان به مقام وزارت و شورای علمی پوهنتون
 • سایر وظایف که طبق احکام قانون به پوهنتون تعلق دارند.

 

وظایف قبلی

آمریت دیپارتمنت کیمیا

مسوولیت های اصلی

 • ریاست از جلسات دیپارتمنت
 • تمثیل دیپارتمنت در برابر نهاد های بالا
 • ارایه ابتکارات و نو آوری برای انکشاف و بهبود وضع دیپارتمنت
 • نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس های نظری عملی ، ساحوی
 • ارزیابی فعالیت های اکادمیک اعضای کادرعلمی دیپارتمنت در هر سمستر
 • ارایه گزارش از فعالیت های دیپارتمنت به شورای علمی پوهنحی

استاد پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات

      مسولیت های اصلی

 • رهنمای اعضای کادر علمی و محصلان طبق قانون تحصیلات عالی
 • ارزیابی آثار علمی و کنفرانس های اعضای کادر علمی
 • اشتراک فعال در محافل علمی در کمیته ها و مجالس شورای علمی
 • اشتراک فعال در پروسه تدریس و رهنمایی های استادان
 • عضو شورای علمی پوهنتون
 • عضو تضمین کیفیت پوهنتون
 • عضو کمیته نشرات پوهنتون
 • عضو کمسیون نظم و دسپلین پوهنحی
 • تدویر ورکشاپ ها

  عضو شورای رضاکاران حفظ محیط زیست تعلیم و تربیه

 1. انکشاف مهارت های تفکر انتقادی در تحصیلات عالی critical thin king  برای اساتید پوهنتون هرات.
 2. گنجانیدن مهارت های لازمی در راهبرد های تدریسی پوهنتون های افغانستان برای اساتید پوهنتون هرات
 3. سیستم لایحه کردیت برای اساتید پوهنتون هرات.

ورکشاپ های گرفته شده

 • شبکه سازی موثرسه روز- فبروری 2010
 • مدیریت موثر جلسه و مهارت های تسهیل دو روز- جولای 2010
 • اداره و منجمنت پروژه پنج روز- مارچ 2009
 • انکشاف موسساتی جولای - 2009
 • رهبری موثر در یک محیط متغیرسه روز- جولای 2009
 • حل مشکلات اتخاذ تصامیم و ایجاد تیم موثرسه روز- اکتوبر 2009
 • میتودولوژی پانزده روز- جنوری 2008
 • تعلیمات صلح در پوهنتونسه روز- 1388.
 • سیمینار میتودولوژی ساینس161 ساعت.
 • اشتراک در سیمینار برنامه درسی (syllabus)                     سه روز- حمل ۱۳۸۸.
 • اشتراک در سمینار طراحی کورس درسی ( course designing) پنج روز 1387.
 • اشتراک در سیمینار تفکر انتقادی (crinking)                           سه روز – میزان 1387.
 • اشتراک در سمینار پلان درس و فصل واحد (unit lesson planning) پنج روز-ثور 1388.
 • اشتراک در سمینار طراحی کورس هماهنگ  course designing) (   سه روز- دلو 1387.
 • اشتراک در سمینار ارزیابی اصلاحی (educative assessment) پنج روز - جوزا 1388.
 • اشتراک در سمینار ارزیابی سنتی (traditional assessment) سه روز - اسد 1388.
 • اشتراک در سمینار ماهیت ساینس (sciena essen)              سه روز- حوت 1388.
 • اشتراک در سمینار سه مرحله تدریس ساینس (3 stages of teaching sciena) سه روز- دلو1388  
 • اشتراک در سمینار پنج مرحله تدریس ساینس(5 stages of teaching sciena) سه روز- سرطان 1388
 • اشتراک در سمینار نتیجه گیری نهایی سه روز- اسد 1389
 • اشتراک در سمینار رفع خشونت علیه زنان سه روز- حوت 1393
 • اشتراک در ورکشاپ مهارت های تفکر انتقادی در تحصیلات عالی ( critical thinking) شش روز جوزا 1395
 1. اشتراک در ورکشاپ کنجانیدن مهارت های لازمی در راهبرد های تدریسی پوهنتون های افغانستان دروزارت تحصیلات عالی مدت چهار روز 29 عقرب الی 2 قوس.

 

آثار علمی و مقالات علمی 

       مجموعه کتاب ها :

 • اثر تحقیقی (گروپ های وظیفوی مرکبات عضوی ) به رتبه علمی پوهنیار.
 • اثر تحقیقی در مورد (پروتین ها ارزش و اهمیت آنها ) جهت ترفیع به رتبه علمی پوهنمل .
 • اثر تحقیقی تحت عنوان (اثر شوینده ها بالای محیط زیست ) جهت ترفیع به رتبه علمی پوهندوی.
 • اثرتالیفی تحت عنوان ( میتود تدریس کیمیا)جهت ترفیع به ربته علمی پوهنوال.
 • اثر تحقیقی تحت عنوان (نقش کارهای علمی در ایجاد همکاری درسی بین محصلان ) پوهنتون شهید استاد ربانی در کابل.
 • مقالات تحقیقی در مجله اندیشه ، فصلنامه علمی پژوهشی پوهنتون هرات به چاپ رسیده .
 • تاثیر مواد کیمیاوی بالای مزه مواد غذایی شماره۳۹ – خزان ۱۳۹۱
 • تولید مزه در مواد غذاییشماره سال ۳۸ – تابستان ۱۳۹۱
 • اضرار مواد مخدر وتاثیرآن بر جامعه شماره ۴ - زمستان ۱۳۹۳
 • طریقه های ازبین بردن زباله های پلاستیکی شماره ۳ و ۴ سال ۱۳۹۳
 • آلوده گی های کیمیاوی و مواد غذایی و چگونگی آن در طبیعت ۱۳۹۳
 • بسته بندی و نگهداری مواد غذایی سال 1394
 • پیدایش زمین وچگونگی تشکیل گازها و منرال ها سال1394
 • میزان استفاده کشورهای جهان از انرژی هسته ای سال 1394
 • مواد استفاده از نشایسته درصنایع شماره چهارم زمستان 1395.
 • قشرزمین و تشکیل
 • بررسی کاربوهایدرایت و نقش تغذیه آنها شماره 1 بهار 1395.

       کنفرانس های علمی:

 • نقش کارهای عملی در ایجاد همکاری درسی بین محصلان
 • استفاده از تکنالوژی معلوماتی در جریان تدریس
 • شناخت و اهمیت روش های نوین تدریس
 • امینو اسید ها
 • انرژی هسته ای و امنیت نیروگاه های هسته ای

     آثارچاپ شده:

 1. کتاب درسی میتودتدریس کیمیابرای تمام پوهنحی های تعلیم و تربیه و ساینس پوهنتون های کشور.

      آثار چاپ نشده

 • کیمیای عمومی 2،1 برای سمستراول و دومرشته کیمیا
 • کیمیای غیرعضوی ۱ , ۲ ,۳  برای سمسترهای دوم , سوم و چهارم رشته کیمیا
 • تکنالوژی کیمیا برای سمسترششم ، هفتم رشته کیمیا
 • تدریس آموزی برای سمستر هفتم رشته کیمیا
 • روش تحقیق و اصول نگارش پایان نامه دوره لیسانس برای سمستر هفتم پوهنحی های ساینس -تعلیم و تربیه ، ادبیات .

           

              لایحه وظایف!

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیشبینی شده.
 2. رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر، به منظور تحقق اهداف پلان شده.
 3. طرح پالیسی های مربوط به امور محصلان به منظور تطبیق معیارهای تعیین شده.
 4. نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم ها، ترانسکریپت ها، نتایج امتحانات و توزیع کارت های هویت برای محصلان.
 5. نظارت و کنترل از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان.
 6. نظارت از تامین نظم و تطبیق مقررات دسپلینی بالای محصلان.
 7. نظارت ازامورمحصلان غرض شمولیت درپوهنحی ها، لیلیه ها و اجرای امور بدل اعاشه محصلان.
 8. وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل و تبدیلی محصلان.
 9. نظارت و رهنمائی از امور مربوط به توزیع اتاق های درسی جهت تدریس به موقع محصلان درپوهنحی ها.
 10. نظارت و کنترلاز ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات ها غرض آغاز دروس و اخذ امتحانات در پوهنحی ها.
 11. رهنمائی و نظارت از فعالیت های ورزشی و اجتماعی محصلان درپوهنحی ها.
 12. همکاری و رهنمائی سیستماتیک باکمیته محصلان ممتاز به منظور معرفی آنها پروگرامهای تحصیلی درکشورهای خارجی.
 13. همکاری و رهنمائی باشورای فرهنگی پوهنتون جهت عرضه بهتر فعالیت های اجتماعی محصلان.
 14. کنترل ونظارت از ترتیب جداول نتایج وفراغت محصلان جهت معرفی فارغان به موسسات دولتی و خصوصی.
 15. سازماندهی ومراقبت از تدویر کنفرانس های علمی و سیمینارهای محصلان درپوهنحی های مربوط و امتحانات دولتی فارغ التحصیلان.
 16. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه برایش سپرده میشود.

هدف وظیفه :

طرح پالیس های مربوط به امور محصلان، توزیع دیپلوم ها، و ترانسکرپتها، حفظ و نگهداری اسناد معتبر محصلان و مهر سفید پوهنتون.

نوعیت فعالیت:

ارائه خدمات برای محصلان پوهنحی های شانزده گانه پوهنتون هرات.

      دست آورد های معاونیت امور محصلان:

1.ایجاد و تطبیق دیتابس عمومی برای معاونیت امور محصلان بمنظور کنترل بهتر امور کاری و تبدیل کردن سیستم کاغذی به سیستم الکترونیک.

2.معرفی سه محصل از بخش اناث به بورسیه داخلی.

3.تهیه و ترتیب (2830)قطعه دیپلوم انگلیسی ثبت شده در وزارت تحصیلات عالی برای فارغان 1395.

4.تهیه و ترتیب (2830) قطعه ترانسکریپت انگللیسی ثبت شده دروزارت تحصیلات عالی برای فارغان 1395.

5.معرفی 36 تن از محصلانی که از طرف وزارت به بورسیه معرفی شدن به برنامه آموزش زبان انگلیسی.

6.نظارت از روند امتحانات مختلف در سطح پوهنتون هرات و گزارش فیصله های کمیته های امتحانات به مراجع مربوطه.

7.ایجاد شورای محصلین درپوهنتون هرات برای یافتن مشکلات اساسی محصلین.

8.ایجاد(16)کمیته کاری دربخش معاونیت امور محصلان از قبیل فرهنگی، ارتباطات،تحقیق، ارتقاظرفیت، حل منازعات و غیره.

9.ایجادجراید دربخش معاونیت امورمحصلان ازقبیل هفته نامه ماه نامه،گاه نامه.

10.برگزاری مسابقات درسی وکتابخانه ای بین محصلین طبقه اناث .

11.ایجادکتابخانه وکمپیوترلب برای محصلین اناث.

12.ثبت تمامی استادان، محصلان، و کارمند دردیتابیس وزارت.

13.همکاری باکمیسون کانکور اختصاصی، تسهیل درروند برگزاری امتحان کانکور اختصاصی بیش از 1900 تن محصلان در پوهنحی های انجینری، زراعت، هنرها ، شرعیات و تعلیم وتربیه.

 1. .نظارت دقیق از طرز تهیه حدود 6000 هزار ترانسکریپت و طی مراحل اسناد آن.
 2. .طرح وترتیب فارمت های ترانسکریپت های دری وانگلیسی براساس لوایح ,مقررات وطرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی.
 3. .کنترل ونظارت دقیق ازترجمه نمرات 3000 ترانسکریپت دری به انگلیسی.
 4. .توزیع شفاف و محفوظ اسناد فراغت (بشمول 7948 قطعه دیپلوم، 2000 قطعه سرتفکیت موقت و حدود 6000 قطعه ترانسکریپت نمرات)، به متقاضیان و کسب رضایت متقاضیان از انجام امور.

18.ثبت و ارسال لست منوگرافها به وزارت برای تثبیت رتبه لیسانس.

19.برگزاری سیمینار آموزشی برای مدیران تدریسی و اجراییه پوهنحی ها با حضور رییسهای پوهنحی و آمران دیپارتمنتها به منظور تسریع بخشیدن روند ترتیب کتابها، و توزیع سندهای اصلی به فارغان .

20.ترتیب آمار فارغان از اولین سال فراغت پوهنتون تا الحال.

21.برگزاری جامهای ورزشی در رشته های فوتبال،فوتسال و شطرنج.

22.برگزاری اولین دور مسابقات ورزشی جام محصل در بخش قشر زنان در رشته شطرنج.

23.برگزاری اولین دور مسابقات جام حذفی محصل در رشته فوتسال همه ساله.

24.تنظیم و ترتیب تیم های منتخب فوتبال، فوتسال، والیبال و اشتراک آنها در مسابقات کلپهای آزاد.

 

            زیرمجموعه های معاونیت امور محصلان ( ساحه فعالیت ):

آمریت امور محصلان: آمر امور محصلان به عنوان نظارت کننده و بررسی کننده ی کارهای مدیریت های عمومی راجستریشن، تهیه اسناد تحصیلی، امور فارغان و ورزش میباشد؛ همچنان آمریت محصلان در بخش های ذیل اجراآت میکند:

 1. معرفی محصلان ممتاز به بورسیه ها، کمک هزینه های تحصیلی و ...
 2. کنترول از جریان امتحانات وسط و نهایی سمستر محصلان پوهنحی ها به منظور حصول اطمینان از روند شفاف امتحانات.
 3. مسول کمیته ورزشی پوهنتون و بررسی و حل مشکلات ورزشکاران.
 4. بررسی از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقاتهای درسی و امتحانات پوهنحی ها.
 5. منشی کمیته های نظم و دسپلین، کمیته امتحانات اختصاصی، شبانه، و امتحانات سمستر وار.
 • مدیریت عمومی راجستریشن : این مدیریت در بخشهای ذیل اجراآت میکند:
 1. ثبت استادان، کارمندان، و کارکنان خدماتی به سیستم HEMIS
 2. توزیع و طی مراحل فورمه های منفکی و گزارش دهی به مقام محترم وزارت به شمول بخش شبانه و موسسه تحصیلات عالی بادغیس.
 3. توزیع و طی مراحل فورمه های تاجیلی و رفع تاجیلی و تبدیلی های که از وزارت راجع میگردد، در بخش روزانه و شبانه.
 4. توزیع و طی مراحل تبدیلی های بخش روزانه به شبانه مطابق به لایحه تبدیلی ها.
 5. معرفی محصلان به ادارات مربوطه جهت سپری نمودن دوره های کار عملی.
 • مدیریت عمومی تهیه اسناد تحصیلی: این مدیریت در قسمت تهیه وترتیب سند های تحصیلی فارغان قرار ذیل  ایفای وظیفه می نماید.
 1. کنترل وچک فورمه های طی مراحل شده و تایید شده درخواست دیپلوم.
 2. چاپ وتهیه دیپلوم وترانسکریپت مطابق به لوایح ,مقررات وطرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی.
 3. طرح,ترتیب و به روز رسانی فارمت های دیپلوم های دری وانگلیسی وهم چنین فار مت های ترانسکریپت های دری و انگلیسیمطابق به معیارها وقوانین وزارت تحصیلات عالی
 4. نظارت از روند سیستم آرشیو الکترونیکی ثبت دیپلوم ها وترانسکریپت های ارسالی به وزارت تحصیلات عالی .
 • مدیریت عمومی امور فارغان: این مدیریت در بخشهای بررسی اسناد فارغان و تایید فراغت شان کار میکند از جمله:
 1. تمامی فورمهای فارغان درخواست دهنده دیپلوم را چک، تایید و به معاونیت امور محصلان به منظور گرفتن حکم راجع میسازد.
 2. تایید فورمهای تکمیل شده برای اخذ دیپوم و مطابقت آنها با کتابهای شهرت فارغان.
 3. تایید و ارسال لست های منوگرافها به کتابخانه مرکزی پوهنتون و مقام محترم وزارت
 4. تایید ترانسکریپت و دیپلومهای پرنت شده و مکتوب کردن آنها
 • مدیریت عمومی ورزش پوهنتون هرات:
 1. برگزاری جامهای ورزشی در رشته های فوتبال، فوتسال، شطرنج .
 2. برگزاری اولین دور مسابقات ورزشی جام محصل از آغاز افتتاح پوهنتون (1367) در بخش قشر زنان سال در رشته شطرنج تااکنون؛
 3. تنظیم وترتیب تیمهای منتخب فوتبال، فوتسال، والیبال، و اشتراک آنها در مسابقات کلپهای آزاد؛
 4. برگزاری اولین دور مسابقات جام حذفی محصل در رشتۀ فوتسال همه ساله؛

همچنان مدیریت ورزش پلانهایی به منظور رشد ورزش پوهنتون در نظر دارد که در زیر به     مهمترین آنها اشاره میشود:

مدیریت آمار و احصائیه:این مدیریت دربخش های ذیل فعالیت مینماید.

1-ثبت فورم راجستر باشهرت محصل از زمان مکتب الی شمولیت درپوهنتون بمنظور ایجاد یک سیستم معلوماتی موثر و با کیفیت.

2- تنظیم و ترتیب احصائیه ها بمنظور ارائه گزارشات به موقع.

3-ثبت نمرات محصلان، درج فوتو و توزیع کارت های هویت محصلان، استادان و کارمندان.

4-طرح و ترتیب فارمت های خاص به منظور دیتابیس به منظور ثبت ارقام و معلومات های   محصلان . 

5-توحید ارقام جمع آوری شده و معلومات های ثبت شده در دیتابیس غرض ارائه آن به مقام مربوطه.

     مدیریت اجرائیه امورمحصلان پوهنتون هرات.این مدیرت دربخش ذیل فعالیت مینماید.   

    1-رسیدگی به درخواست های مراجعین و ترتیب اثردادن دیپلوم و ترانسکریپت.

    2-تنظیم اوقات جلسات و ترتیب آجندای جلسه پیرامون مشکلات مورد بحث جلسه.

    3-تنظیم کتاب رسیدات و رسید کردن اسناد به منظور جلوگیری از پراکندگی اسناد.

 1. فایل بندی وحفظ و نگهداری اسناد مهم و رهنمائی به موقع مراجعین.
 2. احکام دادن اسناد و راجع کردن آنها به مراجع مربوط.

مدیریت اجرائیه امور فارغان و پروگرام ماستری پوهنتون هرات:

1-تهیه و ترتیب لست فارغان لست فارغان و بسته بندی بشکل کتاب از هرپوهنحی به طور جداگانه.

2-طی مراحل دیپلوم و ترانسکریپت به زبان های ملی و انگلیسی .

3-اجرای تمام امور پروگرام ماستری درمطابقت بالایحه خواست ماستری.

4-طی مراحل فورمه کاریابی محصلان و ارایه معلومات به مراجع مربوطه.

مدیریت آرشیف:

 1. دقت در حفظ اسرار مکاتیب، احکام و فرامین مقامات به ارتباط موضوعات محرم به منظور تامین مصونیت کاری.
 2. تنظیم دفتر وارده و صادره به منظور دریافت اسناد به اسرع وقت.
 3. ترتیب و تنظیم فایل های اسناد جاری و محرم درالماریه های مربوطه جهت حفظ و نگهداشت سالم اسناد.
 4. ارائه معلومات ضروری ازسوابق اسنادمربوطه به مقام رهبری پوهنتون غرض اتخاذتصامیم بعدی.