تاریخ ایجاد

 پوهنځی علوم وترنری در سال 1390 در چوکات پوهنتون هرات ایجاد گردید.

چگونگی ارتقا به  پوهنځی  

       انگیزه داشتن پوهنځی  علوم وترنری در چوکات پوهنتون هرات از ایجاد دیپارتمنت وترنری در چوکات  پوهنځی  زراعت پوهنتون هرات برخاست که در سال ۱۳۸۱ هجری شمسی مطابق به سال ۲۰۰۲ میلادی به همت رئیس  پوهنځی زراعت وقت، پیشنهاد و ایجاد شد. بعد از گذشت یک دهه و با درک اینکه بهار انکشاف در رشد مالداری، لبنیات، پرورش ماهی، زنبور داری،  و تربیه کرم ابریشم در زیر عرصه پوهنځی  زراعت در منطقه شکل گرفته است، پوهنتون هرات گام بزرگی را در تأسیس پوهنځی  علوم وترنری در چوکات این پوهنتون برداشت و  پوهنځی علوم وترنری در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی مطابق به ۲۰۱۱ میلادی در چوکات پوهنتون هرات تاسیس شد.