معرفی مختصر آمریت امور محصلان ریاست پوهنتون هرات

شهرت : وحید مایار فرزند غلام نبی مایار

سال تولد : 1360 هجری خورشیدی

: تحصیلات : لیسانس زبان ادبیات دری از پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات ( دانشجوی سال اول دوره ماستری پوهنحی ادبیات و علوم بشری)

وظیفه : آمر امور محصلان پوهنتون هرات

سابقه کاری در پوهنتون هرات : مدت 16 سال در بست های ( عضو محصلان ، مدیر دیپوها ، مدیر ورزش ، مدیر نشرات ، مدیرتدریسی ، مدیر خدمات ، مدیر اداری و از سال 1390 تااکنون آمر امور محصلان )

هدف وظیفه:

 کنترول، نظارت و رهنمایی به مدیریت های تحت اثر در اجرای امورمحصلان طبق لایحه و مقررات پوهنتونی

شرح وظایف:

۱ – طرح و ترتیب پلان کاری هفته وار، ماه وار، ربع وار و سالانه به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده

۲- رهنمایی و همکاری با بخش های مربوط به منظور تطبیق هدف های پیش بینی شده

۳- کنترول و نظارت از امور یومیه ثبت، دیتابس و امورفارغان بخاطر حصول اطمینان از اجراات با کیفیت

۴- نظارت از طی مراحل توزیع دیپلوم و ترانسکریپت فارغان جهت ایجاد یک سیستم دقیق و شفاف

۵- همکاری با شورای فرهنگی پوهنتون در جهت عرضه بهتر فعالیت های اجتماعی محصلان

۶- معرفی محصلان ممتاز به پروگرام های تحصیلی خارج از کشور جهت رشد و انکشاف علمی محصلان

۷- وارسی از  طی مراحل توزیع کارت هویت و معرفی محصلان جدیدالشمول به پوهنحی های مربوط

۸- وارسی از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات های درسی و امتحان های وسط و  نهایی سمستر پوهنحی ها

۹- نظارت از امورشمولیت مجدد، منفکی، تاجیل و تبدیلی محصلان

۱۰- کنترول از جریان امتحانات وسط و نهایی سمستر محصلان به منظور حصول اطمینان از روندشفاف امتحانها

۱۱- نظارت از جمع آوری و تنظیم نتایج امتحانهای محصلان غرض حفظ و نگهداری آن در شعبه های مربوط.