خلاصه از پلان استراتژی پوهنحی ساینس

 1. توجه و زمینه سازی به فعالیتهای ماورای درسی استادان بر اساس لایحه مکلفیتهای اکادمیک
 2. نوشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی توسط استادان پوهنحی
 3. برگزاری حداقل یک کنفرانس علمیدر هر سمستر مرتبط با رشته های موجود در در پوهنحی
 4. ارایه گزارش کاری کمیته های امتحان پوهنحی برای استادان
 5. انکشاف ایجاد دیپارتمنت های جدید در پوهنحی
 6. احیای دوره های شبانه در رشته های مورد نیاز جامعه
 7. زمینه سازی برای ارسال استادان پوهنحی به دوره های ماستری و دکتورا به مرکز و خارج کشور
 8. بازبینی کاریکولیم های درسی رشته های مختلف در پوهنحی و بروز کردن آنها در چوکات صلاحیتها پوهنحی
 9. ارتقای سطح تحصیلات استادان با استفاده از بورسیه های کوتاه مدت و بلند مدت
 10. ایجاد توامیت با پوهنتونهای خارجی
 11. ایجاد توامیت با سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با رشته
 12. انکشاف ظرفیت و مهارتهای اعضای کمیته های اصلی و فرعی تضمین کیفیت
 13. تجهیز کتابخانه های دیپارتمنتهای مختلف
 14. برگزاری ورکشاپ انکشاف مهارتهای تدریس برای استادان جوان
 15. معیاری ساختن لکچرنوتهای و مواد درسی و کمک درسی مضامین مختلف دیپارتمنت
 16. توجه به فعالیتهای علمی ماورای درسی استادان و دیپارتمنتهای مثل برگزاری سمینارهای و کنفرانس های علمی و تحقیقی
 17.  جذب محصلان مطابق به ظرفیت دیپارتمنت های و استاندارد ساختن صنفهای درسی با تعداد معیاری محصل
 18. افزایش تشکیل بستهای ادارای و تدریسی در سطح دیپارتمنتها و پوهنحی
 19. افزایش تشکیل کارمندان در بستهای کتابدار و لابرانت برای تمام دیپارتمنت های پوهنحی
 20. تجهیز صنفهای به پروژکتور
 21. تجهیز دیپارتمنتهای و صنفها به لب تاپ  جهت تدریس
 22. مهیا ساختن اتاق کار برای استادان
 23. تاسیس تقویت کمیته محصلان برای برگزاری برنامه های آموزشی و تفریحی برای محصلان