خلاصه پلان استراتژی پوهنځی کمپیوترساینس 

     دیدگاه ما ارایه خدمات لازم به سطح ملی  وبین المللی می باشد تا بتوانیم به تمام نیازمندیهای جامعۀ خود بادرنظر داشت پیشرفت کنونی تکنالوژی معلوماتی پاسخ گو باشیم و همچنان در سطح منطقه و جهان رقابت لازم کرده بتوانیم. 
     انکشاف و الکترونیک ساختن افغانستان و سیستم تحصيلات عالي با تکنالوزی مدرن که جوابگوي نيازهاي امروز جامعه افغانستان باشد، طراحی شبکه، پیاده سازی شبکه، طراحی ویب سایت، مدیریت سیستم عامل، تولید علم تکنالوژی و نهادینه ساختن تحقیقات علمی و تجربی از طریق انترنت و کار بردی ساختن دانش تکنالوژی به نحوی احسن تا بتواند مشکلات مردم را حل سازد. سوق دادن کشور بطرف تکنالوژی منتج به بهبود رفاه عامه، توسعۀ اجتماعی  وسهولت عامه میگردد. در نتیجه دانش آموخته گان تکنالوژی را به ارزشهای ملی و بین المللی آراسته میسازد.