با عطف توجه به پلان انکشافی افغانستان در تمام بخشها وبا توجه به پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون هرات به مثابه یک مرکز علمی پویا و متحرک با تقدیم پیشنهادی جهت تأسیس پوهنځی علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی توانست افتخار تأسیس پوهنځی علوم اجتماعی را حاصل نماید. این پوهنځی از حمل سال ۱۳۹۳ به حیث پوهنحی مستقل با سه دیپارتمنت (تاریخ، جغرافیه و جامعه شناسی) در پوهنتون هرات آغاز به فعالیت نمود و در همین سال دیپارتمنت جامعه شناسی از بدنه پوهنځی ادبیات و علوم بشری جدا و با کادر علمی خود به این پوهنځی ملحق گردید.  این پوهنځی اکنون دارای 7 عضو کادر علمی و بیش از 660 نفر محصل بوده که در دو وقت (صبح و بعد از ظهر) مصروف تحصیل می­باشند.