مرکز تحقیقات علمی

پوهنتون ها درواقع مراکز تحقیقاتی آموزشی وترویجی میباشند؛ به عبارت دیگر فعالیتهای علمی، تحقیقی ، فن آوری ، ترویج وکاربردی ساختن علوم درتمام عرصه ها ازجمله وظایف اصلی پوهنتون های کشور است. خوشبختانه به اثرسعی وتلاش هیئت علمی پوهنتون هرات بعد از 22 سال  مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات  در ماه اسد سال 1389 از جانب مقام وزارت تحصیلات عالی منظور و در سال 1390 درتشکیل پوهنتون هرات شامل گردید.

 مرکز تحقیقات علمی دارای  یک بست آمریت ودو بست مدیریت عمومی علوم اجتماعی وعلوم طبیعی میباشد. فعلاً در راس مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات محترم پوهنوال دکتور خلیل احمد آذر ایفای وظیفه می نماید؛ ومدیریت علوم اجتماعی را شگوفه "بارکزی" ماستر رشته اداره وپالیسی عامه  و مدیریت علوم طبیعی را مرضیه "سلیمانی" لیسانس رشته ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات  به پیش می برد. برعلاوه آن این مرکز دارای کمیته های تحقیقی در هر پوهنحی میباشد که دارای سه عضو بوده و وظیفه نظارت  وارزیابی  پروژه های تحقیقی استادان ومسایل مربوط به تحقیقات وارائه گزارش به مرکز تحقیقات علمی را به عهده دارد  .

مركز تحقيقات علمي پوهنتون عمدتاًبه امور زیر می پردازد:

 1. تنظيم، رهنمايي و مساعدت در امور تحقيقات علمي پوهنتون و ساير مؤسسات علمي افغانستان و دانشمندان خارج كادر علمي؛
 2. فراهم آوري تسهيلات ممكنه جهت تحقيق براي محققان داخلي و خارجي؛
 3. مساعدت علمي و مشورتي با وزارت خانه ها، تصديها و ساير مؤسسات، اعم از دولتي و خصوصي، مطابق به لوايح و طرز العملهاي خاص؛
 4. اجراي امور علمي، تحقيقي و مشورتي دولتي و خصوصي در مقابل حق الزحمه كه توسط شوراي تحقيق تعيين ميشود؛
 5. تهيه اسناد و گزارشهاي تحقيقاتي از منابع داخلي و خارجي غرض استفاده محققان؛
 6. نشر نتايج تحقيق طبق پاليسي نشراتي دولت جمهوري اسلامي افغانستان از طريق مجله اختصاصي و ساير نشرات ؛
 7. برقراري و تحكيم روابط و همكاري متقابل با مؤسسات علمي و تحقيقاتي مختلف داخلي و خارجي؛
 8. تقديم راپور فعاليتها و مصارف پروژه هاي تحقيقي و عوايد به مقام رياست پوهنتون؛
 9. آشنا ساختن محصلان و محققان جوان به روشهاي تحقيق علمي از طريق داير نمودن سمينارها، كنفرانسها، كورسها و وركشاپها؛
 10.  جلب بيشتر كمكهاي كشورهاي کمک کننده و مؤسسات ملي و بين المللي، طبق پاليسي دولت جمهوري اسلامي افغانستان، به منظور انكشاف تحقيقات علمي؛
 11.  اجراي وظايف تحقيقاتي علمي كه از طرف مقامات صالحه به اين مركز سپرده ميشود؛
 12.  اجراي امور مربوط به (كميسيون ملي ساينس و تكنالوي) و كميتۀ ملي افغاني (انسان و محيط زيست)؛
 13.  اجرای امور مربوط به (انکشاف بشری، مطالعات صلح وجندر و حقوق بشرواصول فن ترجمه)؛

شوراي تحقيق مرجع عالي اتخاذ تصاميم و طرح پاليسي مركز تحقيقات علمي بوده، صلاحيت تعيين و پرداخت كليه مصارف پروژه هاي تحقيقي را داراست. فيصله هاي اين شورا پس از تاييد رئيس پوهنتون و منظوري وزير تحصيلات عالي و مسلكي اعتبار دارد.شورای تحقیقات علمی  دارای 19 عضومیباشد که آمر مرکز تحقیقات علمی در راس شورای تحقیق قرار داشته ومسؤلیت کلیه امور را به عهده دارد.

وظایف عمده شورای تحقیق عبارت اند از:

 • تنظیم امور مالی وحسابی مرکز تحقیقات علمی؛
 • بررسی گزارش های تحقیق؛
 • غور بر پیشنهاد پروژه های تحقیق ، موافقت به اجرای آن ؛
 • تعین معیاد اجرا وتکمیل پروژه ها؛و
 • سایر امور مربوط به مرکز تحقیقات علمی.

    گزارش فعالیت های مرکز تحقیقات علمی

1- برگزاری  شورای تحقیقات علمی ؛ بحث و تبادل نظر روی برنامه های مرکز تحقیقات علمی.

2- تجهیز دفتر تحلیل دیتاها به کمپیوتر.

3- جمع آوری  پروپوزل های تحقیق  از پوهنحی ها در بخش علوم طبیعی و اجتماعی .

4- برگزاری کنفرانس علمی تحت عنوان "ارزیابی چکیده در مقاله های علمی تحقیقی اندیشه" .

5- همکاری در مورد برگزاری سیمینار های علمی تحقیقی .

6- تمدید پروپوزل استاد نظریان  با موافقه کمیته شیب 2 بانک جهانی.

7- کمپیوترایز و صفحه آرایی کتاب اصول تحقیق و نگارش و ارائه جهت چاپ و تکثیر.

8- تهیه متون رهنما در تحقیقات علمی از جمله رساله اصول مقاله نویسی در تحقیقات علمی.

9- تهیه گزارش تحقیق و اهمیت احصائیه در تحقیقات علمی.

10- تهیه متن چگونگی  ارائه طرح پیشنهادی تحقیق.

11-  ارسال پروپوزل های تحقیقاتی استادان به مراجع تمویل کنند,از جمله ارسال پنج  پروپوزل  تحقیق پوهنحی انجینیری  به کمیته شیب 2 بانک جهانی.

12- دریافت تائیدی و حمایت یک پروپوزل تحقیق از بخش علوم طبیعی از طرف جمعیت پوهنتون های آلمان _افغان.

13 - نشست کاری با دفتر UNDP     جهت مفاهمه در رابطه به همکاری پوهنتون هرات در اجرای پروژه های تحقیقاتی.   

14- ارزیابی و بر رسی از ظرفیت های مکانی, لوازم، و سایل و پلان کاری هر پوهنحی

15- تحلیل و ارزیابی فورمت های ارزیابی 16 پوهنحی.

16- ایجاد نشریه علمی تحقیقی اندیشه در بخش علوم طبیعی در پهلوی نشریه اندیشه از علوم اجتماعی

17- ارائه پیشنهاد جامع به شورای علمی و اخذ تائیدی در رابطه با جمع آوری آثار علمی تحقیقی استادان از پوهنحی های مختلف جهت ارزیابی،ثبت و راجستر در مرکز تحقیقات علمی و ایجاد کتابخانه آثار علمی و مونوگراف ها.

18-  ارائه پیشنهاد و اخذ تائیدی از شورای علمی در رابطه با ارائه    concept    تحقیقاتی به پوهنحی ها و همچنان نهاد های خارج از پوهنتون و همکاری با این نهاد ها در اجرای پروژه های علمی تحقیقی

19-تلاش در جهت اقدامات عملی جهت ثبت و جمع آوری آثار علمی ارائه شده در کنفرانس های علمی پوهنحی های مختلف پوهنتون هرات و نهاد های بیرونی که پوهنتون هرات با آنها در ارائه کنفرانس سهیم است.