به سلسلۀ آشنایی با بخش های مختلف علمی- اکادمیک پوهنتون هرات اینک به معرفی آمریت های دهگانه پوهنتون هرات می پردازیم:

معرفی آمر و آمریت تضمین کیفیت که یکی از مهمترین بخش های علمی پوهنتون را تشکیل میدهد به شرح ذیل است:

نظام الدین ملکی فارغ التحصیل زبان و ادبیات دری پوهنتون هرات در سال 1382 می باشم فعلا محصل سال اول  دوره ماستری پوهنحی ادبیات پوهنتون هرات ، درسال 1386 در بست 4 به حیث مدیر ورزش پوهنتون هرات الی سال 1391 ایفای وظیفه نمودم.

بعداً در سال 1391 از طریق رقابت آزاد در بست 3 به حیث آمر تضمین کیفیت الی حال مشغول اجرای وظیفه می باشم

هدف ایجاد بست آمریت تضمین کیفیت تمرکز روی کیفیت نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی می باشد که از این طریق سعی می شود نهاد های دولتی  خود را با معیارهای جهانی در جهت رسیدن به اهداف مهم و اساسی عیار بسازند .

از جمله وظایف عمده آمریت تضمین کیفیت می توان به بخش های زیر اشاره کرد :

  1. اجرای ارزیابی اصلاحی تدریس(ارزیابی استاد توسط محصل )
  2. اجرای ارزیابی اصلای دیپارتمنت
  3. اجرای ارزیابی خودی استاد
  4. ترتیب وتنظیم گزارش ارزیابی خودی پوهنتون
  5. نظارت و بررسی تمام فعالیت های علمی و اکادمیکی از جمله چک و بررسی لکچرنوت ها و مفردات درسی ، از طریق کمیته اصلی تضمین کیفیت
  6. ترتیب وتنظیم پلان های انفرادی استادان، پلان بهبود تدریس دیپارتمنت ها، پلان عملیاتی پوهنتون و پوهنحی ها و... می توان اشاره داشت

دست آوردی های عمده و اساسی این بخش در طول شش سال از عمر آن می توان به به دست آوردن جایزه مرکز اعتلای تضمین کیفیت در سطح کشور ، اجرای ارزیابی اصلاحی تدریس (ارزیابی استاد توسط محصل ) برای نخستین بار درکشور از طریق آنلاین اشاره کرد .