آمریت تضمین کیفیت

آمریت تضمین کیفیت در اسد (1390) بعد از منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنتون هرات ایجاد گردید، هدف از تأسیس این آمریت ارزشیابی خودی پوهنتون هرات وفراهم آوری زمینۀ ارزشیابی بیرونی پوهنتون هرات میباشد تا از لحاظ کیفیت پوهنتون هرات در سطح ملی و منطقه یی از اعتبار مناسبی برخوردار گردد. فعلاً یک تن کارمند( نظام الدین ملکی) در بست سه در این بخش کار می نماید.

در پهلوی آمریت تضمین کیفیت، کمیتۀ اصلی تضمین کیفیت پوهنتون به مسؤولیت  پوهاند نجیب الله فریور فعالیت مینماید که 16 عضواصلی ، معاون علمی پوهنتون،  آمر تحقیقات علمی، مسئوول برنامه (PAL)  و دو عضو افتخاری( معاونیت محصلان و معاونیت اداری ) دارد و از استادان بلند رتبۀ پوهنتون هرات به شرح زیر تشکیل گردیده است:

 1. پوهنوال دکتور محمد حسن فرید معاون علمی پوهنتون
 2. پوهنوال خلیل احمد آذر امر تحقیقات علمی
 3. پوهاند نجیب الله فریور از پوهنحی تعلیم وتربیه
 4. پوهنوال عبدالله زلال از پوهنحی تعلیم وتربیه
 5. پوهندوی عبداللطیف فایق استاد پوهنحی شرعیات
 6. پوهندوی قاهره رسولی معاون امور محصلان
 7. محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری
 8. پوهنیار ویدا سالار رحیمی  از پوهنحی اداره عامه
 9. پوهنیار عبدالقدیر سروری از پوهنحی هنرها
 10. پوهنیار انار گل منصوری از پوهنحی حقوق  
 11. پوهنیار آقای علیزاده از پوهنحی ژورنالیزم
 12. پوهنیار عبدالظاهر متین از پوهنحی وترنری
 13. پوهنیار غلام فاروق حسینی استاد پوهنحی طب
 14. پوهنیار عبدالوحید وهاب زاده استاد پوهنحی اقتصاد
 15. پوهنول فضل الرحمن فقیهی استاد پوهنحی ادبیات
 16. پوهنمل علی احمد کاوه استاد پوهنحی علوم اجتماعی
 17. پوهنمل شهناز رحمانی استاد پوهنحی ساینس
 18. محترم پوهنیار محبوب شاه سلطانی از پوهنحی زراعت
 19. محترم پوهنیار محمد نور شیدا از پوهنحی انجینری
 20. پوهنیار لیطفه عزیزی از پوهنحی کامپیوترساینس

 

جلسات آن ماهوار (و در صورت ضرورت هفته یک بار) برگزار میگردد.  در سطح پوهنحی ها 14 کمیتۀ های فرعی تضمین کیفیت فعالیت مینماید که هر کمیته 3 عضو دارد. ارزیابی خودی هر پوهنحی را همین کمیته ها انجام میدهند. مطابق با 12 معیار جهانی، تمام گزارشهای ارزیابی خودی پوهنحئیها را کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون بررسی، مطالعه و به شورای علمی پوهنتون ارائه میکند؛ سپس ادارۀ تضمین کیفیت پوهنتون گزارشهای ارزیابی خودی پوهنحی  ها را توحید و گزارش ارزیابی خودی پوهنتون را   به اداره محترم تضمین کیفیت  و اعتبار دهی  وزارت تحصیلات عالی ارسال مینماید.

کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات بر اساس معیارهای تعیین شده چون: اداره و صلاحیت آن، اعضای کادر علمی، برنامه های علمی، کتابخانه و سایر منابع معلوماتی، منابع فزیکی و تکنالوژیکی، منابع مالی، ارزیابی و پلانگذاری استراتیژیکی، بهبود و ارتقای کیفیت، سهم گیری در امور جامعه و انکشاف، صداقت، صراحت و شفافیت ارزیابی خودی را در پوهنتون هرات انجام میدهد.