پوهنتون هرات منحیث یک مرکز علمی پویا و بالنده با درک  ضرورت جامعة افغانستان به نیروهای متخصص در امر سیاستگذاری، حکومت داری و مدیریت با تقدیم پیشنهاد شماره 1987مؤرخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ و طرح تأسیس پوهنځی اداره و پالیسی عامه به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی توانست افتخار تأسیس اولین پوهنځی اداره و پالیسی عامه را در سطح تحصیلات عالی افغانستان حاصل نماید و این پوهنځی  به اساس حکم و منظوری شماره 2945/2310  مقام محترم وزارت تحصیلات عالی از اوایل سال 1391 به حیث پوهنځی مستقل تحت نام اداره و پالیسی عامه طی محفلی با حضور وزیر تحصیلات عالی وقت و هیئت همراه شان ، والی هرات، هیئت رهبری، استادان و محصلان  پوهنتون هرات، روئسای ادارات دولتی و متنفذین رسماً افتتاح و پوهنمل سیدفرهاد شهیدزاده به عنوان اولین رئیس این پوهنځی معرفی گردید.