آمریت استادان و بانک معلوماتی

 

این آمریت مطابق به لايحۀ وظايف دربخشهاي تعیین شده ذیل وظایف محولۀ خویش را انجام ميدهد.

تقرر و ترفيعات علمي استادان، تثبيت رتبه علمي، ارقام و احصائيه استادان، بورسيه هاي كوتاه مدت و دراز مدت (دكتورا و ماستري)، ارسال فهرست مطالب استادان، ترتيب و تنظيم دوسيه هاي كادري، سازماندهي جلسات كميتۀ تقرر و انفكاك و كميتۀ ترفيعات علمي، ارسال فيصله هاي كميته ها به مراجع ذيربط، ارسال اسناد منفكي استادان از شمول در كادر علمي به رياست انسجام امور اكادميك، ترتيب و تنظيم شهرت استادان  و ارایه معلومات  به مقامات ذيصلاح، حفظ و نگهداشت اسناد مربوط به استادان، تنظیم تشکیل اعضای کادر علمی  و ارسال و مرسل مکتوبها به  بخش های معينه و ....

 این آمریت دارای دو مدیریت عمومی بوده که زیر مجموعه آن میباشد:

1- کارشناس ترفیعات علمی استادان جهت پیشبرد امور کارهای ترفیعات علمی استادان وسایر موارد مربوط به استادان

2- مدیریت عمومی انکشاف مسلکی استادان و تضمین کیفیت میباشد که تنظیم کارهای ورکشاپها و سیمینارهای استادان، تنظیم بورسیه ها و سایر کارهای علمی اکادمیک پوهنځی ها را به عهده دارد.

این آمریت پلان دارد تا ترتیب و تنظیم آرشیف استادان را به شکل معیاری به انجام رسانده و دیتابیس معلوماتی و جامع را برای استادان به انجام رساند تا از یک طرف تشکیل استادان در پوهنحئی ها مربوطه معیاری و بست های خالی پر گردد.

پوهنتون هرات دارای شانزده پوهنځی  و هفتاد دیپارتمنت در رشته های مختلف میباشد. همين اكنون 419 نفر استاد شامل كادر علمي بوده و امور تدریسی این دیپارتمنت ها را بر عهده دارند که شامل (4) نفر پوهاند، (9) نفر پوهنوال، (15) نفر پوهندوي، (69)نفر پوهنمل، (140) نفر پوهنيار، (151)نفر پوهيالي، (7) نفر نامزد پوهنيار و (24) نفر نامزد پوهيالي اند. ازلحاظ درجۀ تحصيل (9) نفر به سويۀ دوكتورا، (155) نفر ماستر و (255) نفر ليسانس هستند.

 

 جدول تعداد، درجه تحصیل و رتب علمی استادان پوهنتون هرات

شماره

پوهنحئی

تعداد استادان به تفکیک درجه تحصیل

تعداد استادان به تفکیک رتب علمی

داکتر

 ما ستر

لیسا نس

مجموع

پوها ند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیا ر

پو هیا لی

نامزدپوهنیار

نامزدپوهیالی

 

مجموع عمومی

 

ذکور

اناث

ذکور

ا نا ث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

مجموع

 

1

ادبیات وغلوم بشری

3

0

7

3

22

7

32

10

42

0

0

2

0

0

0

6

1

12

5

10

4

0

0

2

0

32

10

42

 

2

شرعیات

0

0

16

0

26

2

42

2

44

0

0

2

0

2

0

6

0

15

0

15

2

0

0

2

0

42

2

44

 

3

زراعت

4

0

12

2

12

2

28

4

32

1

0

0

0

3

0

8

0

7

2

7

2

1

0

1

0

28

4

32

 

4

هنرها

0

0

7

2

9

8

16

10

26

0

0

0

0

0

1

4

0

7

5

3

2

1

0

1

2

16

10

26

 

5

حقوق و علوم سیاسی

0

0

12

2

6

7

18

9

27

0

0

0

0

0

0

4

0

8

2

6

6

0

0

0

1

18

9

27

 

6

طب

1

0

19

3

19

9

39

12

51

1

0

3

1

4

1

9

1

14

1

6

5

0

0

2

3

39

12

51

 

0

اقتصاد

0

0

15

2

2

3

17

5

22

0

0

0

0

0

0

6

1

9

1

1

2

0

0

1

1

17

5

22

 

8

تعلیم و تربیه

1

0

5

4

32

21

38

25

63

2

0

1

0

2

1

7

4

10

7

16

13

0

0

0

0

38

25

63

 

9

انجینری

0

0

15

5

2

0

17

5

22

0

0

0

0

0

0

2

0

7

5

1

0

5

0

2

0

17

5

22

 

10

سا ینس

0

0

3

2

12

10

15

12

27

0

0

0

0

0

0

1

2

4

1

10

8

0

0

0

1

15

12

27

 

11

کامپیوتر سا ینس

0

0

5

3

5

5

10

8

18

0

0

0

0

0

0

2

0

4

4

4

4

0

0

0

0

10

8

18

 

12

ژور نا لیزم و ارتباطات جمعی

0

0

3

0

5

5

8

5

13

0

0

0

0

0

0

0

1

4

2

4

1

0

0

0

1

8

5

13

 

13

وترنری

0

0

4

0

9

0

13

0

13

0

0

0

0

0

0

4

0

1

0

8

0

0

0

0

0

13

0

13

 

14

اداره عامه

0

0

1

0

7

4

8

4

12

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

7

3

0

0

0

1

8

4

12

 

15

علوم اجتماعی

0

0

2

0

3

1

5

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

2

1

5

1

6

 

16

ستوماتولوِژی

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

 

17

مجموع

9

0

127

28

171

84

307

112

419

4

0

8

1

12

3

59

10

105

35

99

52

7

0

13

11

307

112

419