بیوگرافی معاون امور محصلان!

نام و تخلص : قاهره رسولی

نام پدر : محمد رسول

ملیت : افغان

رتبه علمی : پوهنوال

سویه تحصیلی : ماستر

هدف اصلی:

برای بدست آوردن حمایت جامعه و ضرورتی که افراد جامعه دارند می خواهم از توانایی ها ، اندوخته ها و تجربیات خود استفاده نموده و این برایم یک ارزش است که بتوانم برای جامعه خود خدمت کنم

می خواهم از دانش خود برای مفاد جامعه خود استفاده کنم .

وظیفه فعلی :

معاون امور محصلان پوهنتون هرات و مسؤل عمومی برنامه های شبانه پوهنتون هرات

اهداف وظیفوی:

بررسی تطبیق قوانین، لوایح و طرزالعمل های مرتبط با محصلان.

طرح پالیس های مربوط به امور محصلان، توزیع دیپلوم ها، و ترانسکرپتها، حفظ و نگهداری اسناد معتبر محصلان و مهر سفید پوهنتون.

ارتقاء ظرفیت محصلان.

نوعیت فعالیت :

ارائه خدمات برای محصلان پوهنحی های شانزده گانه پوهنتون هرات.

       مسوولیت های اصلی :

تلاش برای رفع نیازمندی های پوهنتون و پوهنحی ها در برابر مراجع بالاتر

تنظیم امور اکادمیک پوهنتون

ارزیابی از فعالیت پوهنحی هاریاست از جلسات کمیته امتحانات پوهنتون کمیته کانکور اختصاصی پوهنتون کمیته نظم  و دسپلین پوهنتون کمیته شکایات جندر پوهنتون مدیریت های تدریسی پوهنحی ها

نظارت از تطبیق احکام قانون ، مقرره ها ،لایحه ها و فیصله های مقامات بالا

ارایه گزارش از فعالیت های امور محصلان به مقام وزارت و شورای علمی پوهنتون

سایر وظایف که طبق احکام قانون به پوهنتون تعلق دارند.

وظایف قبلی

آمریت دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه.

تدویر ورکشاپ ها

انکشاف مهارت های تفکر انتقادی در تحصیلات عالی critical thin king  برای اساتید پوهنتون هرات.

گنجانیدن مهارت های لازمی در راهبرد های تدریسی پوهنتون های افغانستان برای اساتید پوهنتون هرات

سیستم لایحه کریدت برای اساتید پوهنتون هرات.

ورکشاپ میتودولوژی برای اساتید موسسات تحصیلات عالی فلیال (بادغیس، غور و فراه).

برگزاری اولین دور ورکشاپ Active Citizen (شهروند فعال) برای محصلین پوهنحی های شانزده گانه پوهنتون هرات.

ورکشاپ آگاهی دهی برای محصلین جدیدالشمول سال تحصیلی 1395پوهنحی های شانزده گانه

ورکشاپ آگاهی دهی برای محصلین جدیدالشمول سال تحصیلی 1396پوهنحی های شانزده گانه

ورکشاپ آگاهی دهی برای محصلین جدیدالشمول سال تحصیلی 1397پوهنحی های شانزده گانه

ورکشاپ های گرفته شده

اشتراک در ورکشاپ 10 روزه برنامه Active Citizen در کشور سریلانکا       اسد 1397

اشتراک در سمپوزیم توانمند سازی زنان زون غرب 9 و 10 اسد 1397

اشتراک در ورکشاپ اجماع ملی صلح زنان هرات در تالار کنفرانس های مولانا عبدالرحمن جامیقوس 1397

اشتراک در کمپاین 26 روزه محو خشونت علیه زنان در سالون کنفرانس های اتاق تجارت و صنایع ولایت هراتقوس 1397.

اشتراک در ورکشاپ سه روز به ارتباط آزار و اذیت جنسی علیه زنان، در وزرات تحصیلات عالیسال 1396

اشتراک در ورکشاپ مهارت های تفکر انتقادی در تحصیلات عالی ( critical thinking)      شش روز جوزا 1395.

اشتراک در ورکشاپ گنجانیدن مهارت های لازمی در راهبرد های تدریسی پوهنتون های افغانستان دروزارت تحصیلات عالی مدت چهار روز 29 عقرب الی 2 قوس سال 1395.

اشتراک در ورکشاپ سه روز کهتوسط معین صاحب وزارت تحصیلات عالی در سالون کنفرانس های پوهنحی زراعت دایر گردید سال1394

مدیریت موثر جلسه و مهارت های تسهیل دو روز- جولای 2010

اداره و منجمنت پروژهپنج روز- مارچ 2009

شبکه سازی موثرسه روز- فبروری 2010

انکشاف موسساتی جولای - 2009

رهبری موثر در یک محیط متغیرسه روز- جولای 2009

حل مشکلات اتخاذ تصامیم و ایجاد تیم موثرسه روز- اکتوبر 2009

میتودولوژی پانزده روز- جنوری 2008

تعلیمات صلح در پوهنتونسه روز- 1388.

سیمینار میتودولوژی ساینس161 ساعت.

اشتراک در سیمینار برنامه درسی (syllabus)  سه روز- حمل ۱۳۸۸.

اشتراک در سمینار طراحی کورس درسی ( course designing) پنج روز 1387.

اشتراک در سیمینار تفکر انتقادی (crinking)  سه روز – میزان 1387.

اشتراک در سمینار پلان درس و فصل واحد (unit lesson planning) پنج روز-ثور 1388.

اشتراک در سمینار طراحی کورس هماهنگ  course designing) ( سه روز- دلو 1387.

اشتراک در سمینار ارزیابی اصلاحی (educative assessment) پنج روز - جوزا 1388.

اشتراک در سمینار ارزیابی سنتی (traditional assessment) سه روز - اسد 1388.

اشتراک در سمینار ماهیت ساینس (sciena essen)  سه روز- حوت 1388.

اشتراک در سمینار سه مرحله تدریس ساینس (3 stages of teaching sciena) سه روز- دلو1388  

اشتراک در سمینار پنج مرحله تدریس ساینس(5 stages of teaching sciena) سه روز- سرطان 1388

اشتراک در سمینار نتیجه گیری نهایی سه روز- اسد 1389

اشتراک در سمینار رفع خشونت علیه زنان سه روز- حوت 1393

آثار علمی و مقالات علمی 

به تعدا دبیشتر از 30 اثر    

       کنفرانس های علمی:

نقش کارهای عملی در ایجاد همکاری درسی بین محصلان

استفاده از تکنالوژی معلوماتی در جریان تدریس

شناخت و اهمیت روش های نوین تدریس

امینو اسید ها

انرژی هسته ای و امنیت نیروگاه های هسته ای .

              لایحه وظایف!

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیشبینی شده.

رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر، به منظور تحقق اهداف پلان شده.

طرح پالیسی های مربوط به امور محصلان به منظور تطبیق معیارهای تعیین شده.

نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم ها، ترانسکریپت ها، نتایج امتحانات و توزیع کارت های هویت برای محصلان.

نظارت و کنترل از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان.

نظارت از تامین نظم و تطبیق مقررات دسپلینی بالای محصلان.

نظارت ازامورمحصلان غرض شمولیت درپوهنحی ها، لیلیه ها و اجرای امور بدل اعاشه محصلان.

وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل و تبدیلی محصلان.

نظارت و رهنمائی از امور مربوط به توزیع اتاق های درسی جهت تدریس به موقع محصلان درپوهنحی ها.

نظارت و کنترلاز ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات ها غرض آغاز دروس و اخذ امتحانات در پوهنحی ها.

رهنمائی و نظارت از فعالیت های ورزشی و اجتماعی محصلان درپوهنحی ها.

همکاری و رهنمائی سیستماتیک باکمیته محصلان ممتاز به منظور معرفی آنها پروگرامهای تحصیلی درکشورهای خارجی.

همکاری و رهنمائی باشورای فرهنگی پوهنتون جهت عرضه بهتر فعالیت های اجتماعی محصلان.

کنترل ونظارت از ترتیب جداول نتایج وفراغت محصلان جهت معرفی فارغان به موسسات دولتی و خصوصی.

سازماندهی ومراقبت از تدویر کنفرانس های علمی و سیمینارهای محصلان درپوهنحی های مربوط و امتحانات دولتی فارغ التحصیلان.

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه برایش سپرده میشود.

      دست آورد های معاونیت امور محصلان:

برگزاری دو جشن فراغت عمومی در سال های 1395 و 1396.

تهیه و ترتیب 4443 قطعه دیپلوم انگلیسی ثبت شده در وزارت تحصیلات عالی برای فارغان 1396 دوره های لیسانس روزانه ، شبانه و ماستری پوهنتون هرات.

 تهیه و ترتیب (2830)قطعه دیپلوم انگلیسی ثبت شده در وزارت تحصیلات عالی برای فارغان 1395.

 تهیه و ترتیب (2830) قطعه ترانسکریپت انگللیسی ثبت شده دروزارت تحصیلات عالی برای فارغان 1395.

 راه اندازی برنامه آموزشی Active Citizen (شهروند فعال) از طرف سفارت انگلستان برای یکسال برای پوهنحی های شانزده گانه (ذکور و اناث).

ایجاد و تطبیق دیتابس عمومی برای معاونیت امور محصلان بمنظور کنترل بهتر امور کاری و تبدیل کردن سیستم کاغذی به سیستم الکترونیک.

 راه اندازی مسابقات ورزشی بین تیم های اناث.

 برگزاری مسابقات درسی و کتابخانه ای بین تیم های اناث پوهنحی های شانزده گانه پوهنتون هرات

 معرفی سه تن از محصلان به برنامه اکسچنج کشور اسپانیا.

معرفی محصلان به بورسیه های بلند مدت و کوتاه مدت.

 معرفی 30 تن از محصلان مستضعف پوهنتون به موسسه خیریه لیان امیری .

 معرفی 36 تن از محصلانی که از طرف وزارت به بورسیه معرفی شدن به برنامه آموزش زبان انگلیسی.

 نظارت از روند امتحانات مختلف در سطح پوهنتون هرات و گزارش فیصله های کمیته های امتحانات به مراجع مربوطه.

 ایجاد شورای محصلین درپوهنتون هرات برای یافتن مشکلات اساسی محصلین.

 ایجاد(16)کمیته کاری دربخش معاونیت امور محصلان از قبیل فرهنگی، ارتباطات،تحقیق، ارتقاظرفیت، حل منازعات و غیره.

. ایجادجراید دربخش معاونیت امورمحصلان ازقبیل هفته نامه ماه نامه،گاه نامه.

 ایجادکتابخانه وکمپیوترلب برای محصلین اناث.

 ثبت تمامی استادان، محصلان، و کارمند دردیتابیس وزارت.

همکاری باکمیسون کانکور اختصاصی، تسهیل درروند برگزاری امتحان کانکور اختصاصی بیش از 1900 تن محصلان در پوهنحی های انجینری، زراعت، هنرها ، شرعیات و تعلیم وتربیه.

 نظارت دقیق از طرز تهیه حدود 6000 هزار ترانسکریپت و طی مراحل اسناد آن.

 طرح وترتیب فارمت های ترانسکریپت های دری وانگلیسی براساس لوایح ,مقررات وطرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی.

 کنترل ونظارت دقیق ازترجمه نمرات 3000 ترانسکریپت دری به انگلیسی.

 توزیع شفاف و محفوظ اسناد فراغت (بشمول 7948 قطعه دیپلوم، 2000 قطعه سرتفکیت موقت و حدود 6000 قطعه ترانسکریپت نمرات)، به متقاضیان و کسب رضایت متقاضیان از انجام امور.

ثبت و ارسال لست منوگرافها به وزارت برای تثبیت رتبه لیسانس.

برگزاری سیمینار آموزشی برای مدیران تدریسی و اجراییه پوهنحی ها با حضور رییسهای پوهنحی و آمران دیپارتمنتها به منظور تسریع بخشیدن روند ترتیب کتابها، و توزیع سندهای اصلی به فارغان .

26.ترتیب آمار فارغان از اولین سال فراغت پوهنتون تا الحال.

27.برگزاری جامهای ورزشی در رشته های فوتبال،فوتسال و شطرنج.

28.برگزاری اولین دور مسابقات ورزشی جام محصل در بخش قشر زنان در رشته شطرنج.

29.برگزاری اولین دور مسابقات جام حذفی محصل در رشته فوتسال همه ساله.

30.تنظیم و ترتیب تیم های منتخب فوتبال، فوتسال، والیبال و اشتراک آنها در مسابقات کلپهای آزاد.

            زیرمجموعه های معاونیت امور محصلان :

آمریت امور محصلان:

آمر امور محصلان به عنوان نظارت کننده و بررسی کننده ی کارهای مدیریت های عمومی راجستریشن، تهیه اسناد تحصیلی، امور فارغان و ورزش میباشد؛ همچنان آمریت محصلان در بخش های ذیل اجراآت میکند:

معرفی محصلان ممتاز به بورسیه ها، کمک هزینه های تحصیلی و ...

کنترول از جریان امتحانات وسط و نهایی سمستر محصلان پوهنحی ها به منظور حصول اطمینان از روند شفاف امتحانات.

مسول کمیته ورزشی پوهنتون و بررسی و حل مشکلات ورزشکاران.

بررسی از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقاتهای درسی و امتحانات پوهنحی ها.

منشی کمیته های نظم و دسپلین، کمیته امتحانات اختصاصی، شبانه، و امتحانات سمستر وار

     آمریت انسجام امور اکادمیک:

   آمریت انسجام خدمات محصلان به عنوان نظارت کننده و بررسی کننده کارهای مدیریت های عمومی ترینر آموزش مهارت، کلینیک آموزش حقوقی، امور ورزشی و مرکز رسانه ها (میدیا سنتر)می باشد، همچنان این آمریت در بخشهای ذیل اجراات می نماید.

مدیریت و نظارت ایجاد گروپ های رضا کار محصلان غرض اشتراک در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی.

ایجاد کمیته های آشنا سازی محصلان جدیدالشمول با زندگی اکادمیک، محیط پوهنتون و کتابخانه، شرایط تحصیلی و مقررات.

ایجاد کمیته های مشاوره های علمی برای محصلان جهت آشناسازی با روش های تحقیق، مدیریت زمان و انکشاف مهارت های آنان.

ایجاد برنامه های شناسایی محصلان خلاق، مبتکر و محقق و معرفی آنان به رهبری پوهنتون و وزارت غرض تقدیر و تشویق.

زمینه سازی ارائه خدمات شغلی و حرفه ای برای محصلان جهت ارتقاء مهارت های شغلی و ایجاد زمینه های کار برای آنان.

ایجاد کمیته های ورزشی و صحت روانی برای محصلین غرض رسیدگی به صحت و مصئونیت فیزیکی و روانی آنان.

ایجاد کمیته خدمات لیلیه غرض ایجاد فضای سالم زندگی میان محصلین و نظارت از کمیته و کیفیت مینوی غذای آنها.

مدیریت و ایجاد کمیته حل منازعات محصلین غرض تامین فضای سالم زندگی و تامین نظم و دیسپلین داخلی پوهنتون.

مدیریت عمومی راجستریشن :

این مدیریت در بخشهای ذیل اجراآت میکند:

ثبت استادان، کارمندان، و کارکنان خدماتی به سیستم HEMIS

توزیع و طی مراحل فورمه های منفکی و گزارش دهی به مقام محترم وزارت به شمول بخش شبانه و موسسه تحصیلات عالی بادغیس.

توزیع و طی مراحل فورمه های تاجیلی و رفع تاجیلی و تبدیلی های که از وزارت راجع میگردد، در بخش روزانه و شبانه.

توزیع و طی مراحل تبدیلی های بخش روزانه به شبانه مطابق به لایحه تبدیلی ها.

معرفی محصلان به ادارات مربوطه جهت سپری نمودن دوره های کار عملی.

مدیریت عمومی تهیه اسناد تحصیلی:

این مدیریت در قسمت تهیه وترتیب سند های تحصیلی فارغان قرار ذیلایفای وظیفه می نماید.

کنترل وچک فورمه های طی مراحل شده و تایید شده درخواست دیپلوم.

چاپ وتهیه دیپلوم وترانسکریپت مطابق به لوایح ,مقررات وطرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی.

طرح,ترتیب و به روز رسانی فارمت های دیپلوم های دری وانگلیسی وهم چنین فار مت های ترانسکریپت های دری و انگلیسی مطابق به معیارها وقوانین وزارت تحصیلات عالی

نظارت از روند سیستم آرشیو الکترونیکی ثبت دیپلوم ها وترانسکریپت های ارسالی به وزارت تحصیلات عالی .

مدیریت عمومی امور فارغان:

این مدیریت در بخشهای بررسی اسناد فارغان و تایید فراغت شان کار میکند از جمله:

تمامی فورمهای فارغان درخواست دهنده دیپلوم را چک، تایید و به معاونیت امور محصلان به منظور گرفتن حکم راجع میسازد.

تایید فورمهای تکمیل شده برای اخذ دیپوم و مطابقت آنها با کتابهای شهرت فارغان.

تایید و ارسال لست های منوگرافها به کتابخانه مرکزی پوهنتون و مقام محترم وزارت

تایید ترانسکریپت و دیپلومهای پرنت شده و مکتوب کردن آنها.

مدیریت عمومی خلاقیت و نوآوری (ابتکار)

      این مدیرت در بخش های ذیل اجراات می نماید:

بررسی فعالیت های ابتکارانه و خلاقانه استادان، محصلین و گروههای تحقیق در سطح پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی.

شناسایی ظرفیت ها و نیروی های خلاق و مبتکر در سطح پوهنتون یا موسسه تحصیلات عالی غرض حمایت و تشویق آنها.

ثبت مشخصات، اهمیت و چگونگی نوآوری ها و ابتکارات بوجودآمده در سطح پوهنتون غرض چاپ و نشر آن ها.

بررسی کشفیات مسائل علمی، طبی، تکنالوژیکی، زراعتی و غیره مسائل غرض حصول اطمینان از حقیقت و اهمیت آن.

تلاش در جلب همکاری نهادهای داخلی و خارجی برای تقویه و حمایت خلاقیت ها و نوآوری ها در پوهنتون.

راه اندازی نمایشگاه ها و سیمینارهای مبنی برخلاقیت و نوآوری جهت آگاهی عامه و ایجاد انگیزه.

ایجاد سهولت ها و زمینه های لازم برای گروهها و افراد خلاق و مبتکر جهت انکشاف، ترقی و ثبت جایگاه علمی و تخصصی آنها در سطح ملی و بین المللی.

مدیریت عمومی کلینیک آموزشی حقوقی

این مدیریت در بخش های ذیل اجراات می نماید:

برگزاری برنامه های آموزشی اجراات در قضایای مدنی به صورت نظری و عملی تحت نظر اساتید و وکلای مدافع.

برگزاری برنامه های آموزشی اجراات در قضایای جزایی به صورت نظری و عملی تحت نظر اساتید و وکلای مدافع.

برگزاری برنامه های آموزشی مهارت های تخصصی عدالت اطفال در مراکز اصلاح و تربیت و شورای محلی .

تدویر کارگاه های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه در سطح مکاتب و سایر محلات جهت آگادهی عامه.

تدویر ورکشاپ های طب عدلی پیرامون نقش طب عدلی در روند اجراات جزایی و مدنی برای محصلین.

تدویر ورکشاپ ها پیرامون اصول رسیدگی قانونی در قضایای جزایی و مدنی افغانستان.

آگاهی دهی حقوقی برای ارباب ها و شوراهای قریه ها، اطفال محجوز، والدین اطفال محجوز و دارلایتام ها.

تدویر محاکم تمثیلی توسط کارآموزان کلینیک حقوقی و انجام کارهای ساحوی در ادارات عدلی و قضایی.

ایجاد هماهنگی با ادارات عدلی و قضائی جهت پیشبرد فعالیت های عملی و تحقیقی محصلین و فارغان.

مدیریت عمومی ورزش پوهنتون هرات:

این مدیریت دربخش های ذیل فعالیت مینماید.

برگزاری جامهای ورزشی در رشته های فوتبال، فوتسال، شطرنج .

برگزاری اولین دور مسابقات ورزشی جام محصل از آغاز افتتاح پوهنتون (1367) در بخش قشر زنان سال در رشته شطرنج تااکنون؛

تنظیم وترتیب تیمهای منتخب فوتبال، فوتسال، والیبال، و اشتراک آنها در مسابقات کلپهای آزاد؛

برگزاری اولین دور مسابقات جام حذفی محصل در رشتۀ فوتسال همه ساله؛

همچنان مدیریت ورزش پلانهایی به منظور رشد ورزش پوهنتون در نظر دارد که در زیر به     مهمترین    آنها اشاره میشود:

مدیریت آمار و احصائیه:

این مدیریت دربخش های ذیل فعالیت مینماید.

1-ثبت فورم راجستر باشهرت محصل از زمان مکتب الی شمولیت درپوهنتون بمنظور ایجاد یک  سیستم معلوماتی موثر و با کیفیت.

2- تنظیم و ترتیب احصائیه ها بمنظور ارائه گزارشات به موقع.

3-ثبت نمرات محصلان، درج فوتو و توزیع کارت های هویت محصلان، استادان و کارمندان.

4-طرح و ترتیب فارمت های خاص به منظور دیتابیس به منظور ثبت ارقام و معلومات های  محصلان . 

5-توحید ارقام جمع آوری شده و معلومات های ثبت شده در دیتابیس غرض ارائه آن به مقام مربوطه.

     مدیریت اجرائیه امورمحصلان پوهنتون هرات

     این مدیریت دربخش ذیل فعالیت مینماید:   

    1-رسیدگی به درخواست های مراجعین و ترتیب اثردادن دیپلوم و ترانسکریپت.

    2-تنظیم اوقات جلسات و ترتیب آجندای جلسه پیرامون مشکلات مورد بحث جلسه.

    3-تنظیم کتاب رسیدات و رسید کردن اسناد به منظور جلوگیری از پراکندگی اسناد.

فایل بندی وحفظ و نگهداری اسناد مهم و رهنمائی به موقع مراجعین.

احکام دادن اسناد و راجع کردن آنها به مراجع مربوط.

مدیریت اجرائیه امور فارغان و پروگرام ماستری پوهنتون هرات:

این مدیریت دربخش ذیل فعالیت مینماید:   

1-تهیه و ترتیب لست فارغان لست فارغان و بسته بندی بشکل کتاب از هرپوهنحی به طور جداگانه.

2- طی مراحل دیپلوم و ترانسکریپت به زبان های ملی و انگلیسی .

3- اجرای تمام امور پروگرام ماستری درمطابقت بالایحه خواست ماستری.

4- طی مراحل فورمه کاریابی محصلان و ارایه معلومات به مراجع مربوطه.

مدیریت آرشیف:

این مدیریت دربخش ذیل فعالیت مینماید:   

دقت در حفظ اسرار مکاتیب، احکام و فرامین مقامات به ارتباط موضوعات محرم به منظور تامین مصونیت کاری.

تنظیم دفتر وارده و صادره به منظور دریافت اسناد به اسرع وقت.

ترتیب و تنظیم فایل های اسناد جاری و محرم درالماریه های مربوطه جهت حفظ و نگهداشت سالم اسناد.

ارائه معلومات ضروری ازسوابق اسنادمربوطه به مقام رهبری پوهنتون غرض اتخاذتصامیم بعدی.