دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحًی طب

دیپارتمنت پاراکلینیک با تاسیس پوهنحًی طب در سال 1369 در چوکات وزارت صحت عامه تاسیس و با مدغم شدن این پوهنحًی در سال 1379 به وزارت محترم تحصیلات عالی به فعالیت خود آغاز نموده است.

این دیپارتمنت اولین دیپارتمنت در سطح پوهنحًی طب بوده که از بدو تاسیس پوهنحًی با جذب 20 محصل و 3 استاد شروع به فعالیت نمود است. در اوایل تأسیس پوهنحًی دراین دیپارتمنت،  مضامین چون اناتومی، هستولوژی، فارمکولوژی، فزیولوژی، بیوشیمی، مایکروبیولوژی و پرازیتولوژی و مضامین MPCB تدریس می­گردید که بعدآ با جذب کدرهای جدید در بخش تدریس اناتومی و هستولوژی این مضامین به شکل دیپارتمنت های مستقل از دیپارتمنت پاراکلینیک جدا گردیدند.  همچنین قابل یاد آوریست که این دیپارتمنت علاوه بر تدریس مضامین ذکر شده در پوهنحًی طب معالجوی از سال 1392 تدریس تعدادی از این مضامین را در پوهنحًی ستوماتولوژی پوهنتون هرات نیز بدوش دارند.

در حال حاضر در این دیپارتمنت سه استاد مصروف تدریس و سه استاد مصروف سپری نمودن برنامه ماستری خارج از کشور به سر میبرند.

 امکانات و تجهیزات موجود در این دیپارتمنت شامل داشتن اتاق های درسی مجهز با پروجکتور، تخته و ماکر، داشتن اتاق برای پیشبرد تطبیقات، موجودیت کتابخانه، کمپیوتر لب و استفاده از انترنت میباشد.

بلند بردن ظرفیت جذب کادرهای جدید در رشته های مختلف به هدف توسعه دادن به دیپارتمنت و مستقل شدن سب دیپارتمنت ها در مضامین مایکروبیولوژی، بیوشیمی، فارماکوژی و فزیولوژی،  رشد و ارتقای علمی استادان از نظر کیفی به درجه ماستر و دوکتورا، تلاش برای بلند بردن کیفیت درسی چه از نظر تربیت کادر های ماهر و چه از نظر تهیه وسایل درسی و مکان مناسب به هدف رسیدن به معیار های بین المللی در همه عرصه ها، تلاش برای فراهم کردن کارهای عملی مرتبط به مضامین شامل دیپارتمنت برای فراگیری بهتر دروس، پیشبرد فعالیت های علمی-تحقیقاتی و خدماتی، همکاری در تطبیق پلان و برنامه های کاری دیپارتمنت، پوهنحًی و وزارت محترم تحصیلات عالی از اهداف عمده این دیپارتمنت میباشد.